رابطه نامشروعکیفریمقالات

رابطه نامشروع | جرم رابطه نامشروع

رابطه نامشروع

اگر روابط بین مرد و زنی که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه ی نامشروع است که این رابطه شامل کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک هم میباشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند.

مجازات رابطه نامشروع

چنانچه زن و مردی بدون انجام عقد ازدواج و وجود رابطه زوجیت عملی که منافی عفت باشد را انجام دهند به شلاق تا ۹۹ضربه خواهند شد.

ارکان جرم رابطه نامشروع

عنصر قانونی

بر اساس ماده۶۳۷قانون تعزیرات در مورد رکن قانونی جرم رابطه نامشروع چنین مقرر میدارد :هرگاه زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت نباشد مرتکب رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا مانند همبستر شدن یابوسیدن شوند به شلاق تا نودونه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عملبا عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود.

نظریه مشورتی شماره ۲۴۵۲/۷-۱/۶/۱۳۷۸ بیان میدارد :صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب نمی شود.

عنصر مادی

آن قسمت از جرم که آشکار است و جنبه ظاهری دارد به عنون عنصر مادی جرم به شمار می رود  که مشتمل بر رفتار مجرمانه ی مرتکب جرم و موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است.

رفتار مجرمانهدر تعریف رفتار مجرمانه اینگونه میتوان گفت: عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله  انجام یا عدم انجام آن و وضعیت و حالت و… حسب جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است .

رابطه نامشروع

شرایط و اوضاع و احوال برای تحقق جرم

۱-وجود رابطه بین زن و مرد

۲-نا مشروع بودن رابطه

۳-نبود علقه زوجیت (عقد نکاح)

عنصر معنوی

عنصر معنوی جرم رابطه نا مشروع،قصد ارتکاب آن و عمد در انجام عمل منافی عفت می باشد و جهت وقوع این جرم فقط نیاز به سوء نیت عام است و سوء نیت خاص جهت جرم رابطه نامشروع نیاز نخواهد بود.

هر گاه زن و مرد بالغ بدون اینکه عقد شرعی و قانونی باشند با هم رابطه داشته باشند .  این رابطه نامشروع می باشد. حتی اگر این رابطه در حد ملاقات در رستوران یا خیابان و یا قدم زدن در پارک باشد.

رابطه نامشروع  جزو جرایم منافی عفت می باشد. در اینگونه جرایم نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست و مدعی العموم (دادستان) میتواند بدون شکایت شاکی خصوصی به این جرم رسیدگی کند.

رابطه نامشروع جزو جرایم منافی عفت می باشد. در اینگونه جرایم نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست و مدعی العموم (دادستان) میتواند بدون شکایت شاکی خصوصی به این جرم رسیدگی کند.

جرایم منافی عفت

جرایم منافی عفت عبارتند از :رابطه نامشروع غیر از زنازنا با اقرار کمتر از چهار مرتبهقرار گرفتن دو مرد یا دو زن لخت در جاییحضور زنان در مکانهای عمومی بدون حجابتظاهر به انجام کارهای حرام در معابر و مکانهای عمومیایجاد مکان برای فساد و فحشا و …..

نحوه اثبات رابطه نامشروع

برای ثابت کردن رابطه نامشروع از هر طریقی می توان استفاده کرد مثلا پیامک و عکس و فیلم و شهادت شهود ارسال پیامک و عکس و فیلم را به علت اینکه امکان منتاژ کرد در دادگاه زیاد مورد قبول قاضی نیست ولی بین این موارد شهادت شهود دلیل بسیار محکمی برای اثبات رابطه نامشروع می باشد.

 

نحوه رسیدگی به جرم رابطه نامشروع

برای رسیدگی به هر عنوان مجرمانه مراحل چهارگانه ای وجود دارد که شاکی باید از آنها آگاهی داشته باشد.اولین اقدام شاکی برای اعلام جرم و شکایت تنظیم شکواییه است. بر اساس ماده۶۸قانون آیین دادرسی کیفری شاکی یا مدعی خصوصی میتواند شخصلاحیت دادسراها برای رسیدگی به جرم به این صورت می باشد:

۱-دادسرای محل وقوع جرم

۲-دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم

۳-دادسرای محل اقامت متهمشاکی بعد از ابطال تمبر و تصدیق نمودن تمام اوراق کپی شکواییه خود را در دادسرا به قسمت معاونت ارجاع تقدیم می کند و معاونت ارجاع پس از بررسی پرونده در صورت نبودن مانع ممکن است با توجه به رویه موجود اقدام به ارجاع پرونده به کلانتری مربوطه یا یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری نماید.

بعد از بازگشت پرونده از کلانتری یا آگاهی مدیر دفتر موظف است بعد از بررسی پرونده و در صورتی که همه مفاد آن تکمیل باشد پرونده  را به شعب رسیدگی کننده تحویل خواهد داد. مقام رسیدگی کننده در جلسات دادگاه بعد از شنیدن اظهارات طرفین و شهود و مطلعین پرونده را بررسی نموده و رای مناسب را صادر میکند که این رای ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود و بعد از مدت معین شده حکم قطعی صادر میشود.صا یا توسط وکیل متخصص شکایت کند.

بعضی از احکام اثبات زنا به شرح زیر است

چنانچه زن و یا مردی ۴ دفعه در دادگاه به زنا اقرارنماید به حد زنا محکوم خواهد شد ، ولی اگر کمتراز ۴ دفعه اقرار کند حکم تعزیر برایش صادر میشود.

برابر با ماده۶۹قانون مجازات اسلامی:

اقرار در صورتی  قابل قبول است که اقرارکننده دارای  بلوغ، عقل، اختیار و قصد باشد.بر اساس ماده۷۱قانون مجازات اسلامی:هر گاه کسی اقرار به زنا و بعد انکار کند، در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی، حد رجم و قتل ساقط می‌شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود.

و طبق ماده۷۲ قانون مجازات اسلامی :

هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است، اقرار و بعد توبه کند، قاضی می‌تواند عفو او را از ولی امر تقاضا کند و یا حد را بر وی جاری نماید.

نکته:علاوه بر اقرار ، شهادت هم یکی از راه های اثبات زنا محسوب می شود.

مطابق ماده۷۴قانون مجازات اسلامی:

زنا چه موجب حد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود.

درماده ۷۵قانون مجازات اسلامی مورد شهادت آمده است:

در صورتی که زنا، فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل، همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود و شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل، زنا را ثابت نمی‌کند، بلکه در مورد شهود مذکور،حد قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود

.همچنین در قانون تصریح شده است:

شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست. بنابراین هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند، این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن‌ها  اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بین شهود ، علاوه بر این که زنا ثابت نمی‌شود، شهود نیز به حد قذف  محکوم می شوند.

جرم رابطه نامشروع

یکی دیگر از شرایط شهادت برای ثابت نمودن رجم در ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد که:

شهود باید بدون فاصله‌ زمانی ، یکی پس از دیگری شهادت دهند و اگر بعضی از شهود، شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حاضر نشوند ، یا شهادت ندهند، زنا ثابت نمی‌شود و در این صورت شهادت‌دهنده مورد حد قذف قرار می گیرد .

تعریف زنا از نظر قانون

در ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی‌ در تعریف جرم زنا آمده است: جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است.در قانون مجازات اسلامی‌ نیز راه‌های اثبات این جرم و انواع آن مشخص شده است. زنای محصنه، زنای به عنف و زنای غیرمحصنه مواردی است که انواع و اقسام آن در دین اسلام پیش‌بینی و شرح داده شده و مجازات آن مشخص است.

نحوه تنظیم شکوائیه

مواردی که در شکواییه قید میشود به قرار زیر است

۱- نام و نام خانوادگی و نام پدر و شغل و شماره شناسنامه و…

۲- موضوع شکایت و تاریخ و محل وقوع جرم

۳- ضرر و زیان وارده به شاکی

۴- دلایل موجود برای اثبات وقوع جرم .اسامی شهود و آدرس آنها

۵- مشخصات مشتکی عنه (مظنون)در صورت امکان

بعد از تنظیم شکواییه شاکی موظف است از دو جهت تمبر باطل نماید

الف) تمبر از بابت تصدیق اوراقی که پیوست و ضمیمه شکواییه می شود.که هزینه این اوراق۵۰۰تومان می باشدب)تمبر هزینه شکایت کیفری که هزینه ی آن ۵۰۰۰تومان است.بعد از تنظیم شکواییه و پرداخت هزینه ها اقدام بعدی شاکی تقدیم دادخواست به دادسرای صالح برای رسیدگی است.

وکیل برای مجازات رابطه ی نامشروع

وکیل برای مجازات رابطه نامشروع به ما کمک خواهد کرد ؟

استفاده از وکیل برای مجازات رابطه نامشروع چه فوایدی دارد ؟

با ما در ادامه همراه باشید تا با فواید استفاده از وکیل برای مجازات رابطه نامشروع صحبت کنیم.

اگر دراین امر هم زن و هم مرد متهم شناخته شده باشند و هردو برای دفاع از خود نظریات مشابه بهم داشته باشند محکوم نخواهند شد بعنوان مثال هردو طرف بر این عقیده باشند این کار از عمدی نبوده و نمیخواستند.

همچین خطایی رخ دهد وکیل میتواندبه ایشان کمک کنددادسرا دوطرفین رامجازات نکند پس وکیل کارساز خواهد بود.

“برای کسب اطلاعات بیشتر با وکلای موسسه امین تماس بگیرید تا در صورت نیازبه وکیل شما را همراهی کنیم!”

مشاوره حقوقی

همچنین اگر نیازبه مشاور حقوقی دارید با مراجعه به سایت میتوانید برای وکلای موسسه امین با استفاده از فرمیکه در اختیار شما قرار داده ایم پیغامی ارسال کنید و منتظر بمانید تا کارکنان ما در اسرع وقت شما پاسخ دهند.

ایا دادسرا در صورت درخواست شاکی دستوری برای بررسی پرینت پیامک های متشاکی خواهد داد؟

شما علاوه بر اجازه قاضی اجازه قاضی ویژه ای نیز نیاز داریدکه بعنوان قاضی شنود در دادگاه حضور خواهد داشت همچنین قاضی شنود نیز فردی استکه از قوه قضاییه پست و جایگاه خاصی دارد ولی طبق دستورات مقامات عالی قضایی پرونده ها اینگونه هستندکه برای بررسی و رسیدگی انها قاضی رسیدگی کننده و قاضی ویژه،اجازه شنود را نمیدهند بدلیل استکه در دادگاه چنین مساله ای بازگو نخواهد شد.

احکام ویژه در خصوص جرم رابطه نامشروع

شروع به جرم در جرم رابطه نامشروع

اصل بر این است که شروع به جرم هیچ جرمی، جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه اقدامات انجام‌شده مستقلاً عنوان مجرمانه داشته باشد یا شروع به جرم آن جرم، جرم انگاری شود. شروع به جرم رابطه نامشروع در مقررات کیفری، به طور مستقل جرم انگاری نشده است و با توجه به اینکه محدوده این جرم نامشخص و مبهم است و حتی قدم زدن یک خانم و آقای نامحرم نیز ممکن است، جرم رابطه نامشروع تلقی گردد، نمی‌توان شروع به جرم برای این جرم متصور شد.

 معاونت در جرم رابطه نامشروع

مصادیق حصری معاونت در کلیه جرائم را ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی تعیین نموده است که رابطه نامشروع در آن ذکر نشده است. می‌توان جرم «قوادی» را به‌نوعی معاونت در جرائم منافی عفت و رابطه نامشروع دانست. قوادی به معنای رساندن زن و مردی یا مرد با مردی دیگر، به‌منظور ارتکاب عمل منافی عفت است و تسهیل وقوع جرائم منافی عفت می‌باشد.

 شرکت در جرم رابطه نامشروع

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ضابطه شرکت در جرم را «مستند بودن جرم به رفتار همه» اعلام می‌کند؛ منتها باید توجه داشت در جرم رابطه نامشروع، هرکدام از طرفین مرتکب جرم گردیده‌اند و ماهیت جرم ارتکابی از جانب آنان این اشتراک را ایجاب نموده و شرکت در جرم رابطه نامشروع تلقی نمی‌گردد و به نظر می‌رسد نمی‌توان شرکت در رابطه نامشروع را متصور شد.

نمونه شکوائیه رابطه نامشروع و نمونه رای

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

موضوع: رابطه نامشروع

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …………………………

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

اینجانبه ……….. (شاکیه دعوی) مطابق سند شماره ………….. زوجه دائم و قانونی آقای ……… (مشتکی‌عنه) می‌باشم.

مدت ………….‌ سال از زندگی مشترک فی‌مابین اینجانبان می‌گذرد و ثمره این زندگی دو فرزند به نام‌های …………. و ………….. می‌باشد.

مع هذا، مدتی قبل واقف شدم که خانم با نام…………. که گویا مطلقه نیز می‌باشد، با بکارگیری حیله و ترفند، زوج (شوهر) اینجانبه را فریب داده و بدین وسیله سعی در مزاحمت با ایشان را دارد.

از آنجایی که در حال حاضر هیچگونه علقه زوجیتی فی‌مابین این زن و شوهر وجود ندارد و رفت و آمد و اعمال نامشروع آن‌ها جنبه قانونی و شرعی ندارد.

لذا، به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵ تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات نامبردگان را دارم.

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

 

سوالات مربوط با موضوع

وکیل برای مجازات رابطه نامشروع چگونه است ؟

۱-ایا ایا رابطه نامشروع با عکس های برهنه و پیامک خارج از فضای مجازی قابل اثبات است؟

-بله قابل اثبات بوده و مجازات ان نیز ۹۹ ضربه شلاق خواهد بود

۲- رابطه نامشروع در فضای مجازی را پلیس فتا میتواند اثبات کند؟

بله میتواند اما در صورتیکه قاضی دستور اینکار را داده باشد و مجازات وی هم شلاق خواهد بود.

اگراین کار توسط زن باشد میتوان گفتکه ناسازگاری صورت گرفته و مرد میتواند اقدام به ازدواج مجددکند.

۳-تفاوت میان زنا و رابطه نامشروع چیست؟

در صورت اثبات رابطه نامشروع شلاق برای شما تعزیری می باشد و سوئ پیشینه برای شما ثبت نخواهد شد.

و اما شلاق برای زنا نیز تعزیری نمی باشد و سوئ پیشینه شما تا ۲ سال ثبت خواهد شد.

همینطور میزان شلاق شما نیز  ۱۰۰ ضربه

۴-ایا ممکن است مجازات را حبس در نظر بگیرند؟

خیر مجازات فقط شلاق

۵-اگر همسرم داشتن رابطه را با مرد دیگری را اعتراف کند مجازات خواهد شد؟

بله زیرا جرم محسوب میشود و ایشان نیز در صورت عدم رضایت شما مجازات خواهد شد.

اما ایشان اگر قبل از اثبات این قضیه اعتراف کند و توبه کنند شاید بخشیده شوند

۶-برای شکایت رابطه نامشروع کدام مرجع باید مراجعه کرد؟

دادسرای ارشادکه دادسرای متخصص اینکار

۷-ایا شلاق برای فرد سوئ پیشینه ایجاد میکند؟

خبر شلاق سوئ پیشینه ای ایجاد نخواهد کرد زیرا تعریزی

 

همیشه بخاطر داشته باشید. مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

عدالت گستر

برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیر :

۰۹۱۵۴۴۲۶۰۰۴
۰۹۱۵۴۲۲۹۷۱۴
۰۹۱۵۴۵۶۹۲۱۹

تـــــهــــران

۰۹۱۹۰۸۰۱۶۷۹

  ۰۹۱۹۶۱۲۸۷۲۵

  ۰۹۹۲۸۶۰۸۲۵۰

یک تیم حرفه ای شماست .

 

وکیل در مشهد

موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است.

 

 

وکیل مشهد

موسسه حقوقی عدالت گستر با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت خانواده و سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در مشهد می باشد.

نوشته های مشابه

‫10 دیدگاه ها

 1. سلام
  خسته نباشید
  اگرزن شوهرداری با مردی که زنش طلاق گرفته رابطه برقرارکنه وشوهرش بفهمه وبخوادطلاقش بده میتونه بدون مهریه اینکاربکنه؟لطفا راهنمایم کنید؟

  1. سلام
   ممنون
   اولارابطه نامشروع در قانون مجازات حدودمجازات ومیزان اون تعیین شده است واینکه این رابطه نامشروع درچه مرتبه ای باشد(تلفنی.تلگرامی و…. جنسی)دست قاضی رسیدگی کننده وباتوجه ادله ارایه شده ازسمت شاکی ودرمقابل دفاع متهم می باشد

   همانطورکه درقانون وشرع تعیین شده به محض وقوع عقد زوجه مالک کل مهر می باشد وهیچ چیز ان را ساقط نمی کند مگر درخصوص فسخ نکاح تدلیس درازدواج ومراتب ان…درغیراین صورت امکان ازبین بردن این حق وجود ندارد..مگراینکه زوجه خود این حق را ببخشید بذل کند و…

 2. سلام. بنده از طریق کانال تلگرام صیغه یابی برای خانمی مبلغ ۲۰۰ هزار تومن واریز کردم. ایشان هم بلافاصله شماره بنده را بلاک کردند. در دادسرا پرونده تحصیل مال نامشروع علیه متهم تشکیل دادم و پرونده به پلیس فتا ارجاع داده شد. برای تکمیل پرونده که به پلیس فتا مراجعه نمودم، به من گفتند خودم نیز متهم میشوم. چون صیغه یابی اینترنتی جرم است. میخواستم ببینم بنده به عنوان شاکی پرونده از طرف چه کسی مجرم و متهم میشوم. دادسرا و یا شخصی که علیهش شکایت کردم؟

  1. سلام سایت صیغه یابی جنبه عمومی جرم به ان تعلق گرفته وقدریقین دادسرا وشخص دادستانی پیگیر میشود واینگونه سایتها از سمت هیچ ارگان دولتی یا نیمه دولتی حمایت نمیشود وسواستفاده کنندگان وبرهم زنندگان نظم عمومی واخلاق حسنه می باشد اینگونه سایتها را راهبری می کنند

 3. سلام
  شوهرم بازن شوهرداری فقط بصورت تلفنی دوست شده حالاشوهرزن ازشوهرم شکایت کرده مجازاتش چی میشه تاکیدمیکنم فقط بصورت تلفنی وبقصدسرگرمی وبامیل همون زن اماالان زن ازترس میگه شوهرمن مزاحمش میشده واین رابطه دوسه سال ادامه داشته ولی فقطدرحدحرف زدن ممنون

  1. با سلام از روی پرینت مکالمات و مدت زمان صحبت کردن و پیام های ارسالی طرفین اثبات می گردد که رابطه دو جانبه بوده و صرفا مزاحمت از جانب مرد نبوده است.در این میان می توان از همسر شما به داشتن رابطه نامشروع شکایت کرد که این موضوع نیز راه به جایی نخواهد برد زیرا صرف تماس و پیام فرستادن اثبات رابطه نامشروع نخواهد کرد.

   1. ببخشیدیعنی ارتباط تلفنی مجازاتی نداره من ازجواب شمامتوجه نشدم میخوام بدونم شورای حل اختلاف چه مجازاتی براش درنظرمیگیره باتشکر

    1. با سلام. با پرينت تلفن و ساير قرائن وابطه هر دو نفر و اينكه كي تماس گيرنده بوده مشخص ميشه . اگر بين دو نفر هيچ رابطه كاري و يا نسبي يا سببي نباشد و رابطه انها توجيه عقلي و عرفي نداشته باشد و سطح تماس ها و پيامها بيشتر حد معمول عرفي باشد رابطه نامشروع دون زنا ثابت ميشه و مجزات ان ١ تا ٩٩ ضربه شلاق خواهد بود كه البته قابل تبديل نيز هست.

 4. سلام وقت بخیر. من به تازگی از همسرم(زنم) شک داشتم بعد از چک کردن گوشیش فهمیدم که با مردی غریبه در ارتباط هست و باهاش رابطه دارد لطف کنید مرا راهنمایی کنید اگر به دادگاه مراجعه کنم چه حکمی برای زنم و آن مرد هست و اگر طلاقش ندهم چگونه باید ناچیزش کنم و درباره ی مهریه اش و… نمیخواهم هیچ چیزی به او بدهم و تاوان خیانتی که به منو دخترم کرده است بدهد خواهشا راهی را جلوی پای من و دختر خردسالم بگذارید.
  ممنون

  1. باسلام درپاسخ به این سوال شما به اطلاع میرسانم
   صرف اینکه همسرش شماتوسط گوشی وپیامک یا تلگرام وو باافراد نامحرم ارتباط برقرارکرده باید اثبات شود که متن پیامکها اثبات کننده چه عملی است
   اگردرمتن پیامک کلمات عاشقانه، عکس بدون پوشش، یا‌مسائل جنسی ردوبدل شده
   بله این خانم مرتکب رابطه نامشروع غیرماثرشده وشماحق دارید از دونفر شکایت کنید نوع وکیفیت مجازات هم با قاضی محترم صادرکننده رای میباشد
   شلاق جزایی نقدی وگاها خبس هم درنظرگرفته میشود
   درخصوص طلاق هم توصیه میکنم ابتدت ریشه ای این نامهربانی همسرتان راکشف کنید وعلت اینکه چرا به سمت مرددیگزی تمایل پیداکردن درصورتیک شمایک فرزندمشترک دارید وصلاح نیست بخاطر یک اشتباه زندگی را خراب وویران کنید سعی کنید با سازش وداوری زندگیتان را حفظ کنید
   طلاق اخرین راه است.
   باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا