سرقتکیفریمقالات

جرم سرقت | روش رسیدگی و مجازات

سرقت سه عنصر اصلی دارد

عنصر مادی 

ربودن در جرم سرقت یعنی جا به جا کردن و برداشتن آن مال و به صورت پنهانی ربایش را انجام دادن می باشد. در این صورت که سارق بدون اینکه مالک مال یا به صورت پنهانی و مخفیانه به بردن مال دیگری اقدام کند.

عنصر معنوی

همان قصدی است که فرد برای انجام دادن جرم دارد که علاوه بر اینکه بخواهد به صورت عام سوء نیت داشته باشد به صورت خاص هم سوء نیت داشته باشد. از مواردی که در سرقت اهمیت دارد اینکه سارق قصد مجرمانه داشته باشد و نسبت به مالی که می رباید آگاهی داشته باشد که مال غیر ( دیگری ) است با این وجود جرم سرقت ، عمومی است که با سوء نیت محقق می شود.

عنصر قانونی 

قانونگذار طبق اینکه موضوعی را جرم بداند تا بتواند مرتکب را مجازات کند و در صورت نبود عنصر قانونی نمی توان مرتکب را مجرم دانست و مجازات کرد. بنابراین عنصر قانونی مهمترین رکن قانون مجازات اسلامی است.

انواع و اقسام سرقت

جرم سرقت بر حسب نوع میزان مجازات و ماهیت آن به اشکال مختلف تقسیم دسته بندی شده است:

 •  دسته اول سرقت حدی

 •   دسته دوم سرقتهای تعزیری

سرقت حدی

ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعریف سرقت مقرر می دارد سرقت عبارت است ربودن مال دیگری بطور پنهانی در این تعریف چهارعنصر ربودن مال دیگری و بطور پنهانی نهفته است که تعریف سرقت را شکل می دهد.

سرقت حدی به دو صورت می باشد

 •   سرقت با شرایط خاص

 •  راهزنی

سرقت با شرایط خاص مستلزم حد

در این نوع سرقت اول اینکه سرقت باید بطور مخفیانه انجام گیرد: سرقت مستوجب مجازات حد باید به نحوی ارتکاب یابد که صاحب مال متوجه ارتکاب عمل ربودن مال خود نشود، بنابراین سرقتی که با علم و اطلاع صاحب مال صورت گیرد، مستوجب مجازات حد نخواهد بود.

حد ملاک مخفی بودن حد عرفی می باشد. دوم اینکه خارج کردن مال از حرز همراه با هتک حرز شرط دیگر سرقت مستوجب این است که مال به وسیله سارق یا با همکاری دیگری، از حرز خارج شود، چون حرز محل مناسب برای نگهداری مال است ویژگی اصلیش آن است که بدون هتک و از بین بردن آن نمی توان به مال موجود در حرز دست یافت و سوم اینکه سرقت در سال قحطی انجام نگیرد سرقت در صورتی مستوجب حد است که در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

منظور از قحطی فقدان ارزاق عمومی در سال ارتکاب جرم سرقت است. اگر فرد محتاجی به خاطر تأمین معاش خود یا خانواده خود مرتکب سرقت گردد مستلزم حد سرقت نیست.

 راهزنی

راهزنی یکی از انواع سرقت مستلزم حد است که کیفر آن مجازات جرم محاربه می باشد. ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد: راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند. بنابراین راهزنی عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در طرق و شوارع ضمن غافلگیری و تهاجم مسلحانه.

سرقت های تعزیری

سرقت های تعزیری به سرقتی گفته می شود که سارق شرایط اجرای حد را ندارد و به همین اساس حاکم یا قاضی دادگاه آن را تعزیر خواهند کرد. بنابراین هر سرقتی تعزیری است مگر اینکه حدی بودن آن ثابت شود زیرا سرقت تعزیری به جز قواعد عمومی، شرط دیگری ندارد.

انواع جرم سرقت و تفاوت انها
انواع جرم سرقت و تفاوت انها

مجازات سرقت تعزیری

سرقت تعزیری به سه دسته تقسیم می شود:

۱- سرقت ساده

سرقتی است که دارای ارکان و شرایط عمومی است و هیچیک از شرایط سرقت حدی یا سرقت مشدد را ندارد سرقت ساده محسوب می شود.

عنصر قانونی سرقت ساده، ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی می باشد. سرقتی است که دارای ارکان و شرایط عمومی است و هیچیک از شرایط سرقت حدی یا سرقت مشدد را ندارد. البته اگر میزان مجازات را مبنای ساده و مشدد بودن سرقت قرار دهیم، سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی که کمترین را دارد سرقت ساده خواهد بود.

۲- سرقت مخل نظم

ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سرقت مخل نظم را که نوعی سرقت تعزیری می باشد. سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد می باشد و موجب اخلال در نظم با خوف شده را بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود. اطلاق این ماده شامل سرقت های تعزیری ساده و مشدد می شود.

 ۳- سرقت تعزیری مشدد

در صورتیکه سارق شرایط زیر را باهم داشته باشد، به ۵ تا ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود:

 •  سرقت در شب واقع شده باشد.
 • سارقان دو نفر یا بیشتر باشند.
 •  یک یا چند نفر حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند.
 • از دیوار بالا رفته یا حصار را شکسته یا کلید ساختگی استفاده یا برخلاف واقعیت خود را مامور دولت معرفی کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی و توابع آن است سرقت کرده باشد.
 • در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.

سرقت اسناد

سرقت نوشته ها، اسناد، اوراق، دفاتر یا مطالب مندرج در دفاتر ثبت و ضبط دولتی که در ماده ۵۴۴ ق.م .ا مندرج است و مجازات آن ۶ ماه تا دو سال حبس می باشد.

سرقت مذکور شامل امانت پستی و دیگر نوشته ها غیر از اسناد و نوشته های مذکور نمی شود. (نظریۀ مشورتی شماره ۲۰۰۷- ۱۴ ۱ ۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه)

سرقت توسط امانت دار

به موجب مادۀ ۵۴۵ ق.م.ا اگر ربودن توسط امانت دار یا مستحفظ اسناد مذکور واقع شود مرتکب به سه تا ده سال حبس محکوم می شود.

عنف مهر

به موجب مادۀ ۵۴۶ ق.م.ا در صورتیکه مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید،حسب مورد به حداکثر مجازات وارده در موارد مذکور (۲ سال یا ۱۰ سال) محکوم می شود در این مجازات، مانع از اجرای مجازات جرائمی که از قهر و تشدد حاصل می شود، نخواهد بود.

سرقت اموال تاریخی و فرهنگی

به مادۀ ۵۵۹ ق.م.ا : شرط تحقق جرم موضوع این ماده آن است که:

اولا: به موضوع جرم اشیاء یا لوازم و مصالح و قطعات آثار فرهنگی، تاریخی باشد.

ثانیا: محل سرقت موزه ها، نمایشگاهها یا اماکن تاریخی و مذهبی یا سایر اماکنی باشد که تحت حفاظت یا نظارت دولت است.

راههای اثبات سرقت - وکیل کیفری در مشهد
راههای اثبات سرقت – وکیل کیفری در مشهد

مجازات

آن بر اساس بند ۱۶ ماده ۱۹۸ ق.م.ا سرقت از اموال دولتی و وقفی و مانند آن (اموال فاقد مالک شخصی) مستوجب حد نیست در عین حال مقنن در حکم خاص در مواد ۵۴۴ و ۵۴۵ سرقت نوشته ها و اسناد و اوراق و نیزز سرقت مطالبی که در دفاتر مذکور مندرج است را نسبت به سرقت عادی (مادۀ ۶۶۱ ق.م.ا) تشدید کرده است.

فرق جرم حدی با تعزیری به زبان ساده

آنچه که به صراحت در قرآن آمده باشد حدی گفته میشود مانند حد زنای محصنه اعدام میباشد که در قران آمده است و پروردگار جهانیان به آن حکم نموده است و هیچ گاه قاضی نمیتواند خلاف آن حکم کند به اصطلاح دست قاضی بسته است به غیر از جرایم حدی مابقی تعزیری گفته میشود.

مثل خیانت در امانت ، مزاحمت برای بانوان ، آتش زدن مزرعه و… جرم سرقت هم از همین قسم است که هم شامل حدود میشود و هم تعزیرات مواردی که در بالا بیان شد انواع جرم تعزیری سرقت بوده است حال ما در اینجا میخواهیم بیان کنیم چه نوع سرقتی مشمول حدی میشود و به اصطلاح جرم حدی چه شرایطی بایستی داشته باشد.

شرایط جرم سرقت حدی چیست ؟

مطابق ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی سرقتی که دارای شرایط ذیل باشد حدی گفته میشود.

سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

سارق در حال سرقت عاقل باشد.

سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.

سارق قاصد باشد.

سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.

سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.

صاحب مال ، مال را در حرز قرار داه باشد.

سارق به تنهائی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.

به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که بصورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هربار سرقت شود.

سارق مضطرنباشد.

سارق پدر صاحب مال نباشد.

سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

حرز و محل نگهداری مال ، از سارق غصب نشده باشد.

سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.

مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.

مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.

تبصره ۱ – حرز عبارت است از محل نگهداری مال بمنظور حفظ از دستبرد.

تبصره ۲ – بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال در حکم مباشرت است.

تبصره ۳ – هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی شود.

تبصره ۴۴ – هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمی شود.

مجازات جرم حدی سرقت چیست ؟

به ترتیب ذیل سارق حدی مجازات میشود

الف – در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن بطوریکه انگشت شست و کف دست او باقی بماند.

ب – در مرتبه دوم ، قطع پای چپ سارق از پائین برآمدگی بنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.

ج – در مرتبه سوم حبس ابد.

د – در مرتبه چهارم اعدام ، ولوسرقت در زندان باشد.

سرقتهای متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یکبار سرقت را دارد تبصره۱:

معاون در سرقت موضوع ماده ۱۹۸ این قانون به یکسال تا سه سال حبس محکوم میشود تبصره۲:

ماده۲۰۲: هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجراء این حد ، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجراء حد مرتکب شدهه است پای چپ او بریده می شود

ماده۲۰۳:سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگرچه شاکیی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنجسال خواهد بود.

جرم سرقت با شهادت شاهد اثبات می شود.

 جرم سرقت حدی چگونه قابل اثبات است ؟   

مطابق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می شود

شهادت دو مرد عادل

دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی ، بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

علم قاضی

تبصره – اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند ، باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمی شود  روش رسیدگی جرم سرقت.

معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال میباشد تبصره:

خب ، پس از اینکه سرقتی رخ داد چه بایستی کرد ؟

ما در اینجا مرحله به مرحله از رسیدیگی را بیان مینماییم

مرحله اول

این مرحله طرح شکایت میباشد که از ۲ طریق صورت میپذیرد.

روش اول

در ابتدا چنانچه هنوز فاصله زمانی زیادی رخ نداده مثلا هنوز چند ساعت از وقوع حادثه گذشته بهتر است به پلیس ۱۱۰ تماس حاصل نمایید و پس از حضور پلیس مشخصات مرتکبین را اعلام و بلافاصله پلیس وارد عمل شده و اشخاص مرتکب را دستگیر مینماید

این اولین مرحله از سیکل این نوع از پرونده ها میباشد.

روش دوم

چنانچه مدتی از وقوع سرقت گذشته باشد مثلا گذشت چند روز  در اینجا شما بایستی به مراجعه به دفاتر وکیل نوین در سراسر کشور و مشاوره با دپارتمان سرقت و کلاهبرداری پس از تنظیم قراردادوکالت بلافاصله وکلایی متخصص وارد پرونده شده و با نیروی کافی اقدام به دستگیری مجرمین و تلاشی مزید محکومیت آنها می نمایند.

مرحله دوم 

پس تنظیم شکایت پرونده وارد دادسرا میشود که در این موقع موقتا شخص سارق را به بازداشتگاه و زندان راهی نموده تا حکم پرونده صادر گردد. ( احتمال آزادی در این مرحله وجود دارد مثلا از طریق وثیقه البته بسته به مدارک موجود در پرونده که در این مرحله دست وکلا و قضات برای دفاع باز است مثلا درصورت اینکه اثبات گردد آزادی متهم ضرر جانی و ترس برای زیان دیده وجودد دارد در اینصورت قرار بر بازداشت باقی میماند.)

این مرحله را مرحلهه تحقیقاتی مینامند که درصورت دفاع قوی و اثبات این که جرم سرقت ارتکاب یافته پرونده قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال میگردد.

(دقت شود چنانچه قرار بر منع تعقیب صادر شود یعنی متهم بیی گناه است اینجا این قرار قابلیت اعتراض در مرجع دیگر دارد. ( ممکن است این مرحله چندین ماه زمان برده و بارها در دادسرا ویا کلانتری هاجلسه و حقیقات گردد‌)

همچنین شاهدان در این مرحله ادای شهادت مینماید دقت شود چنانچه بزه دیده شاهدی داشته باشد و آن شاهد از ترس نیاید در دادگاه ما میتوانیم با حکم جلب او مجبورش کنیم در دادگاه حضور پیدا کند.

‘گاهی ممکن است هیچ سرقتی رخ نداده و تنها افترایی نسبت به متهم میباشد چرا که خیلی از متهمین بی گناه و تنها از روی کدورت و دشمنی شخصی چنین افترایی زده است.

مرحله سوم

پس از صدور قرار کیفرخواست پرونده از دادسرا خارج و همراه متهم با پای زنجیر شده ویا با قرار های دیگر به دادگاه ارسال میگردد.

در این مرحله مدارک بروی پرونده کاملا بررسی و در چندین جلسه رسیدگی اقدام بر صدور رای مبینی بر بی گناهیی ویا محکومیت متهم صادر مینماید .این مرحله چندین ماه ممکن است زمان ببرد البته بستگی به مدارک پرونده و اقرارات متهم متفاوت بوده و مواردی داشتیم که از زمان دستگیری تا اجرای حکم تنها دو ماه زمان برده  است.

مرحله چهارم

در این مرحله رای صادره از دادگاه بدوی در صورت اعتراض چه از ناحیه بزهکار و چه از ناحیه بزه دیده به این مرحله ارسال میگردد

و پرونده مجددا بررسی میگرد و حتی شاید نیاز ببیند پرونده را برای تحقیقات دقیق تر به مرحله دادسرا ارسال نماید در نهایتت رای نهایی را صادر مینماید.

این رای از مرحله تجدید نظر در محل هایی دیگر قابلیت اعتراض دارد مثلا به حضور رئیس  قوه قضائیه  درصورتی که رای خلاف شرع و قانون باشد.

جرم سرقت از جرایمی است که با سوگند خوردن ثابت نمی شود.

اجرای این حد های سرقت که بالا بیان شد شرایطی دارد یا قابل تعلیق میباشد ؟

مطابق ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی در صورتی حد سرقت جاری می شود که شرایط زیرموجودباشد –

صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.

صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.

صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.

مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی ، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.

سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

تبصره – حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست.

محاربه چیست و چه مجازاتی دارد؟

محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ترساندن آنها به نحوی که باعث ناامنی در محیط شود.

هرگاه فردی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاصی سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی بر اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

مجازات محاربه و یا حد محاربه

اعدام به دار آویزان کردن.

صلب میخکوب کردن فرد به شاخه و یا تنه درخت.

قطع دست راست و پای چپ.

نفی بلد تبعید کردن شخص به محلی دیگر همراه با سختگیر.

 

مجازات جرم سرقت - وکیل کیفری در مشهد
مجازات جرم سرقت – وکیل کیفری در مشهد

وظیفه سارق در مقابل مال باخته

برابر قانون در کلیه موارد دزدی و ربودن اموال، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات، سارق یا رباینده را به رد (بازگردان) عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد، سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

اگر سارق عین مال را برنگرداند یا قیمت آن را نپردازد، چنانچه مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده برداشت می شود؛ در غیر این صورت، به تقاضای مال باخته تا زمان پرداخت در حبس باقی خواهد ماند حتی اگر مدت محکومیت مجازات اصلی او تمام شده باشد.

مراحل شکایت کیفری سرقت

 1. در صورتیکه قصد شکایت کیفری از فردی به جرم دزدی را داشته باشید میتوانید مراحل زیر را انجام دهید.
 2. شما میتوانید برای شکایت کیفری، با وکیل سرقت به صورت تلفنی مشورت کنید.
 3. به دلیل اینکه شکایت کیفری دزدی نیاز به تنظیم شکوائیه دارد، اگر اطلاعات کافی برای تنظیم شکوائیه ندارید میتوانید به صورت حضوری با وکیل سرقت مشورت کنید.
 4. شما میتوانید در صورتیکه تمایلی برای حضور در دادگاه و یا وقت کافی برای شکایت ندارید، به وکیل متخصص سرقت وکالت بدهید که شکایت را انجام دهد.
 5. در صورتیکه قصد داشتید تا وکیل شکایت دزدی را انجام دهد مدارک زیر را همراه داشته باشید.

مدارک لازم برای شکایت سرقت

 1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی.
 2. ارائه سند و یا مدرکی که نشان دهد سرقت صورت گرفته است.

همیشه بخاطر داشته باشید. مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

عدالت گستر

برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیر :

۰۹۱۵۴۴۲۶۰۰۴
۰۹۱۵۴۲۲۹۷۱۴
۰۹۱۵۴۵۶۹۲۱۹

تـــــهــــران

۰۹۱۹۰۸۰۱۶۷۹

  ۰۹۱۹۶۱۲۸۷۲۵

  ۰۹۹۲۸۶۰۸۲۵۰

یک تیم حرفه ای شماست .

 

وکیل در مشهد

موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است.

 

 

 

وکیل مشهد

موسسه حقوقی عدالت گستر با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت خانواده و سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در مشهد می باشد.

نوشته های مشابه

‫16 دیدگاه ها

 1. سلام
  جسارتن سوالي داشتم خدمتتون وميخوام كمكم كنيدوبك وكيل خبره بهم معرفي كنيد
  من بچه تهرانم توثنام ابلاغ اومده يكنفرازم شكايت كرده كه كيفش دزديدم
  من يك بار اگاهي هم اومدم وچهره نگاري ك بعنوان سارق ازم كردن ديدم
  اما واقعيتش من تواون تاريخ سركاربودم توي اسلويهْ وتاريخ دارم شاهدم دارم
  اما ادله جرم عليه منه تو پرونده
  سوالم اينه با يك عكس چهره نگاري شده مگ ميشه كسي رومتهم كرد ابروش برد
  من ازخانواده ابرومند هستم و تا الان پام ب دادگاه بازنشده الانم ٢٠٠ميليون وثيقه بايد بدم وثيقه چرا بايد بديم؟؟ممنون ميشم راهنمايي دقيقتري كنيدمنو چندجا رفتم اصلا جواب قانع كننده نشنيدم سپاس

  1. سلام وعرض ادب
   درخصوص اتهام وارده ب شما هم وطن گرامي
   ابتدا درخصوص وثيقه در جريان باشيد طبق قانون جديدجزا براي كوچكترين دعاوي حتي توهين معمولي كه عنوان مجرمانه دارد شخص متهم بايدوثيقه ارايه دهندواين يك قانون كلي هست واعمال مي گردد
   ونوع وميزان وثيقه رابازپرس رسيدگي كننده مشخص مي نمايند اتهام وارده به شما قابل دفاع ميباشد خصوصا كه فرموديد در تاريخ وقوع جرم درمحل كارخودبوده ايد و بلاشك كلي شاهدنیزاثبات کننده برای دفاع خپاهد بود
   ودراخرتاکییدمی نماییم قبل حضور درشعبه یک وکیل خبره در امورکیفری مطالعه پرونده ای داشته باشند
   برای راهنمایی دقیقتر به ادرس دفترموسسه عدالت گسترحضوریابید

   1. سلام آقا من اندازه ۲۱۰ تومن پول از دخل صابکارم برداشتم اون حقوقی که ازش میخواستم رو برداشتم چون بهش گفتم بده ندادمنم همچین کاری کردم دوربین هم منو گرفته ۱۹ سالمه اولین بارمه که پرونده دارم الانم به قید فیش حقوقی بیرونم به نظر شما چه داداگاه که تصمیمی میگیره یا چقدر زندانی یا جریمه میکنه ممنون

    1. سلام درخصوص جرم سرقت باید ادله قوی شاکی ارائه بدهد فیلم یکی از امارهای قانونی هست اقراربرسرقت هم اگرکرده باشید(مثلا درصورتجلسات دادسرا اقرارکرده اید بله من برداشته ام )امرمادی سرقت محقق شده اما جنبه معنوی وسونیت وقصدازسرقت(اگرگفته اید حقوقم رو مثل هرماه اجازه داشتم از صندوق بردارم)
     خلاصه درامرسرقت عصرمادی عنصرمعنوی وعنصرقانونی باید محقق شده باشد جرم سرقت بسته به نظرقاضی محترم مجازات تعیین می گردد که هم جزای نقدیست هم زندان دارد اما ازانجاکه بین شما وصاحبکارتون رابطه کاری وجود داشته واگرسوپیشینه ندارید جهات تبدیل مجازات یا تخفیف لحاظ خواهد شد
     ودرنهایت توصیه میکنم به شما برادرگرامی بایک وکیل خبره درامورکیفری مشاوره دقیق نمایید چون پرونده هرشخص با ادله اثباتی که در محتواو دل پرونده هست متفاوت است.وشما فعلا در مضان اتهامید نه مجرم
     انشاله که ختم به خیر گردد
     یا حق

 2. سلام من امانتیم طلاوپول بوده وشنیدم که کسی که امانتیمودزدیده توزندان عادل ابادزندانی هست سه هفته ومن الان چی کارکنم امانتیموبگیرم راه دورهم هستم?

  1. سلام اگرصورت جلسه کلانتری وادله سرقت مستنددارید شکایتی برعلیه سارق تنظیم ومحل اقامت زندانی را زندان عادل ابادثبت کنیدتاازطریق زندان ب ایشان ابلاغ گردد
   طرح دعوی که ب صدوررای رسیدمحکومیت مجازات تشدیدمیشود
   البته ازمحل سرقت متهم زندانی رو خواهنداوردمحل وقوع جرم وبازجویی خواهندکرد البته توصیه می نماییم که یک وکیل خبره درامورکیفری وکالت دهیدتا سریعترو دقیقتر به رای موردنظربرسید
   باتشکراز نگاه شما

 3. با سلام و خسته نباشید
  میخواستم بدانم که ادله محکمه پسند برای دادگاه چه چیزهایی است؟
  چند نفر که از همسر من طلبکار هستند،چندین بار به درب منزل آمده و موجب آبرو ریزی شده و حتی اتش هم روشن کردند.از انها شکایت کردیم .ولی بعد از چند جلسه دادگاه رفتن حالا داداگاه رای را به نفع آنها داده است،و نوشته شده به دلیل نداشتن ادله محکمه پسند.
  در صورتی که هم گزارش پلیس،همسایه ها ،و فیلم روی پرونده موجود است.

  1. سلام برشما
   ادله محکمه پسند شهادت شهود(نسبتی باشمانداشته باشند بهتراست چندنفرازهمسایه ها باشد)صورتجلسه ۱۱۰وفیلم عکس هم اماره قضایی میباشد
   که شما همه موارد درپرونده دارین اما انچه که باعث عدم موفقیت شمادرپرونده شده بایدحتمن موردمطالعه قراربگیرد
   توصیه میکنم اگرهنوزپرونده تایم تجدیدنظردارد ازیک وکیل خبره درزمینه کیفری کمک بگیرید
   موفق باشین.

 4. باسلام برادر خانوم من سریه سرقت ازانباری بازداشگاہ بودہ الان که رضایت مال باخته رو برگردوندیم و آزاد شدہ ۲بارہ احضاریه اومدہ با قانون ۱۹۰اساسی که باضامن بیان به شعبه یعنی چی؟

  1. سلام قانون ۱۹۰اساسی مفهوم نیست جرم سرقت دارای دوجنبه عمومی و خصوصی است و به صرف رضایت شاکی پرونده موقوف نمی شودو رضایت از عوامل و جهات مخففه محسوب خواهد شد.
   یک نفرضامن همراه ببرکه منجربه بازداشت شمانشود.
   موفق باشید

 5. باسلام بنده تعمیرکار موبایل هستم حدود دوماه پیش یک دستگاه گوشی خاموش به عنوان اوراقی خریدم و پس از تعمیر سیمکارت خودم را جهت تست داخل دستگاه گذاشتم بعد از مدتی از اگاهی با من تماس گرفتند و گفتند سیمکارت شما داخل گوشی سرقتی قرار گرفته و احضار شدم. انجا متوجه شدم شاکی مستقیما به دادسرا رفته و انجا طرح شکایت کرده. در اگاهی در مواجهه با شاکی اتهام سرقت و مالخری از من سلب گردید اما افسر پرونده گفت باید رضایت شاکی را بگیری و من هم یک گوشی برای شاکی خریدم و برگه رضایت را امضا کردند. اکنون پس از یک ماه شاکی با بنده تماس گرفته و مدعی است که گوشی ایراد دارد و اعلام کرده که شکایتش را پیگیری میکند لطفا بنده را راهنمایی کنید با تشکر

  1. باسلام درخصوص پاسخ به سوال شما
   به عرض میرسانم اگر شاکی رضایت دادند در نزد قتضی وپرونده بسته شده وجریانی نیست ازشما رفع اتهام شده شاکی مجددا نمی تواند شکایت خودش را پیگیری نمایید سرقت ومالخری که عنوان اتهامی شما بوده ازجرایم قابل گذشت بوده وبا رضایت شاکی جنبه عمومی جرم هم قاضی مساعدت میکنددرحال متهم وپرونده بسته میشودویکبارشخص تخت یک عنوان محکوم میشود نه چندبار
   بنابراین نگران نباشید شکایت شاکی مختومه شده با رضایت منجروکتبی که انجام دادند.
   موفق باشید

 6. سلام
  متاسفانه خواهر من به همراه دوستش و یک آقا به بهانه خواستگاری وارد منزل شخصی شده و با استفاده از اسلحه غیرواقعی به صاحب خانه حمله کردند ولی موفق به سرقت نشدن و صاحبخانه اونها رو تحویل آگاهی داده، میخوام بدونم اگر رضایت صاحب مال خانه گرفته بشه چه حکمی در انتظارشونه؟

  1. سلام وقت بخیر پاسخ به این سوال کمی پیچیده خواهد بود اما تاحدامکان راهنمایتان می نماییم
   سرقت ازجرایم قابل گذشت میباشد
   اینک خواهرمحترم با اشخاص دیگر وارد ملک شخصی شده یعنی ابتدا اذن ورودبه ملک راداشته اما مانورمتقلبانه یا همان بهانه خواستگاری از مراتب سرقت میباشد اما اینک با اسلحه غیرواقعی ایجاد ترس ووحشت نموده اند
   و درنهایت موفق به جرم سرقت نشده اند اما مالی هم ازملک به سرقت نبرده اند این خود حرم شروع به حرم سرقت است
   این مواردی که خدمتتون عرض کردم هریک مجازات خاص خود رادارد اما چون مجرمین مرتکب تعددجرم شده اند اشدمجازات رادر نظربگیرید
   ودرپایان خاطرنشان می نماییم یک وکیل خبره درامور کیفری برای دفاع ازمتهمین استخدام نمایید تا در مجازات مرتکبین حداقل مجازات یا تخفیف یا تبدیل مجازات را از دادگاه کیفری رای بیاورید
   باتشکرازنگاه شما

 7. سلام
  خسته نیاشید
  آیا با وجود چند شاهد می توانم بی گناهی خودم را به اتهام سرقت که هیچ مدرک محکمی شاکی ندارد، نزد بازپرس ثابت بکنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا