توهینفحاشیکیفریمقالات

فحاشی | مجازات فحاشی و تهدید

تعریف فحاشی و توهین

توهین در لغت به معنای خوار کردن، سبک کردن، خواری و خفت آمده است. جرم توهین دارای اقسامی است: توهین ساده و توهین مشدد.

توهین ساده

عبارت است از توهین و اهانتی که علیرغم دارا بودن وصف مجرمانه هیچ کیفیت مشدده ای ندارد.

توهین مشدد به اعتبار مقام مخاطب

قانون‌گذار در برخی موارد به خاطر مقام و شخصیت طرف اهانت شده همچون توهین به امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، کارکنان و مقامات دولتی، مقامات سیاسی خارجی و توهین به صاحبان حرفه‌ها و مشاغل خاص برای مرتکب مجازات بیشتری تعیین نموده است.

جرم فحاشی و توهین از جرایم قابل گذشت می باشد لذا با گذشت شاکی دیگر مجازاتی برای فرد در نظر گرفته نمیشود و چنانچه فردی فوت کند ورثه حق شکایت ندارند زیرا با فوت شاکی شکایت بلااثر خواهدشد.

 

مجازات فحاشی و تهدید - وکیل کیفری در مشهد
مجازات فحاشی و تهدید – وکیل کیفری در مشهد

انواع فحاشی

فحاشی می تواند به چند صورت لفظی، کتبی، تلفنی و یا پیامکی صورت بگیرد. راه های اثبات هرکدام متفاوت از  دیگری می باشد که در صورت اثبات، فرد فحاش یا توهین کننده قابل مجازات می باشد.

مجازات توهین ساده

درمورد جرم توهین ساده یا لفظی باید گفت که جرم توهین و فحاشی در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی‌ شده است که مقرر می‌دارد: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

در تبصره ۲ ماده ۳۰ از قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ نیز پذیرفته ‌شده است که به‌موجب آن  هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به‌حساب‌ آید هر یک از ورثه قانونی می‌تواند ازنظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.

این جرم در زمره جرائم قابل گذشت است که با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت وی در هر مرحله متوقف می شود.

به طور کلی در ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی‌آمده است

«هر دشنامی‌ که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی، موجب محکومیت گوینده به شلاق تا ۷۴ ضربه می‌شود.» این حق، همواره پابرجا خواهد بود و حتی اگر در محاکم قضائی مطرح نشود و قذف شونده فوت نماید، این حق به وراث منتقل خواهد شد.»

مجازات توهین یا افترا کتبی

ماده دیگری که به جرم توهین اشاره دارد، بیان می دارد: هرکس به‌وسیله  اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیله‌ی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله‌ی دیگر به  کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها، حسب مورد، محکوم خواهد شد.

تبصره:در مواردی که نشر آن امر اشاعه‌ی فحشا محسوب گردد، هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب،به مجازات مذکور خواهد شد.

اثبات فحاشی - وکیل کیفری مشهد
اثبات فحاشی – وکیل کیفری مشهد

مجازات توهین مشدد

رفتار فیزیکی در جرم توهین می تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر آنها باشد .توهین مشدد فقط شامل فحاشی نیست بلکه موارد دیگری چون آب دهان بر روی دیگری ریختن، هل دادن تحقیرآمیز دیگری یا برداشتن خشونت آمیز کلاه یا عمامه یا روسری از شخص محترمی و پرت کردن آن روی زمین به جهت آنکه عرفاً باعث تحقیر و تخفیف شخص می شود.

میتواند توهین کیفری محسوب شود.برای کیفری محسوب شدن توهین، حتما باید فعل مثبتی از مرتکب سر زند.در ضمن توهین باید طوری باشد که به طور متعارف، رفتار توهین آمیز منجر به هتک حیثیت شخص شود.

قذف چیست؟

قذف در لغت به معنای انداختن، گذاشتن و رها کردن است و در اصطلاح فقهی عبارت است از این که به مرد یا زنی نسبت زنا یا لواط زده شود به طوری که نتوان آن را با بینه ثابت نمود. به عنوان مثال اگر شخصی به دیگری نسبت زنا بدهد و یا فحش ناموسی بدهد که مثلا تو فاحشه هستی یا مثلا مادر تو فلان است و اگر نتواند در دادگاه ثابت کند این مورد مستوجب حد قذف است و مجازاتش ۸۰ ضربه شلاق است.

تفاوت توهین، افترا و قذف

توهین به معنای سخن و رفتاری است که ناپسند است و سبب آزار فرد مقابل می‌گردد. اما در توهین نسبت دادن مطرح نیست طبیعتا هر قدر شخصی که به او توهین می‌شود از شأن و مقام اجتماعی بالاتری برخوردار باشد توهین به او هم جرم بزرگ‌تری محسوب می‌شود؛ به همین دلیل توهین به مقامات دولتی دارای مجازاتی سنگین‌تر نسبت به توهین به افراد عادی است.

به موجب ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی توهین به افراد از قبیل: فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد مجازات آن شلاق تا ۷۴ ضربه و یا ۵۰ هزار تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

مطابق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی هرکس با توجه به سمت مقامات رسمی در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به ۳ تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

افترا به معنای نسبت دادن کاری مانند دزدی، کلاهبرداری و .. که در قانون به عنوان جرم شناخته شده باشد به دیگری به صورت صریح است.

به موجب ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی هرکس به کسی امری را صریحا نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به ۱ ماه تا ۱ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.

در قانون مجازات اسلامی افترا عبارت است از اینکه انسان جرمی را به کسی نسبت دهد، بدون آنکه قادر به اثبات آن باشد؛ پس اگر کسی جرمی را به کسی نسبت دهد متهم به افترا می‌شود، اما اگر کسی مطلب کذبی را به دیگری نسبت داد متهم به جرم نشر اکاذیب می‌شود.

فرق افترا، توهین و قذف یک نقطه باریک است. توهین و افترا از جرایم تعزیزی هستند، اما قذف از جمله حدود شرعی است. نسبت دادن اعمالی مانند زنا، لواط و .. به دیگری به نوعی قذف تلقی می‌شود و رسیدگی و پیگیری آن با جرایم تعزیزی متفاوت است.

مطابق قانون می‌گوید چنانچه افرادی نزد مراجع قضایی به عنوان شاهد زنا یا لواط دیگران حاضر شوند، اما شهادت آن‌ها مستند به مشاهده نباشد یا تعدادشان به حد نصاب لازم برای شهادت نرسد، عمل آن‌ها نیز قذف و مستوجب مجازات ۸۰ ضربه شلاق خواهد بود.

مجازات فحاشی در حد قذف

قذف یعنی نسبت دادن زنا و لواط به دیگری. بنابراین، زمانی که فحاشی منجر  به قذف دیگری شود، مجازات آن با فحاشی ساده فرق می کند.در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی‌ صراحتاً ذکر شده است که حد قذف برای قذف کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است.

تبصره ۱ :اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است. یعنی چون قذف از جرایم قابل گذشت است، تا زمانی که شاکی شکایت نکند و پیگیری قذف را نخواهد، رسیدگی آغاز نمی شود.

تبصره ۲ :هرگاه کسی امری غیر از زنا یا لواط مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.  ممکن است در هنگام فحاشی الفاظی که استفاده می شود،در حد قذف نباشد اما کمتر از آن باشد که در این صورت هم مجازات دارد اما مجازات آن تعزیری است یعنی از تعداد ۸۰ ضربه شلاق که مجازات برای حد است، کمتر و ۷۴ ضربه شلاق می باشد.

طبق منطوق ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی‌ 

«حد قذف اگر اجرا یا عفو نشود به وراث منتقل می‌گردد.» طبق بند ث ماده ۲۶۱ قانون مجازات «هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف نمایند، هر یک به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم خواهند شد.»

مجازات توهین به امام خمینی یا رهبری

هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

مجازات فحاشی به مردگان

گرچه شرط مجازات فرد فحاش و مرتکب توهین این است که زنده باشد. اما در صورتی که توهین به مرده باعث توهین به بازماندگان وی نیز شود باز هم جرم محسوب می شود. در واقع توهین، فحاشی کردن و تهدید فرد یک جرم عمدی است و در قوانین حقوقی به عنوان جرم غیر عمد تلقی نمی شود. اهانت به مردگان به شکل جنایت بر حسب قانون مجازات اسلامی مشمول پرداخت دیه خواهد بود.

همچنین نبش قبر بر اساس ماده ۶۳۴ قانون تعزیرات جرم محسوب می شود: هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هر گاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

 

جرم تهدید تلفنی

چنانچه بر اثر مزاحمت تلفنی که جرم تهدید تلفنی نامیده می شود ، به شخصی ضرر و زیانی وارد گردد ، می توان با ارائه ی شکواییه ( شکایت نامه ی کتبی ) به دادسرا مبنی بر مزاحمت تلفنی و ارائه ی دلایل حاکی از وارد آمدن خسارت به شخص ، خواهان رسیدگی به  شکایت بود ، لذا از این طریق ، می توان مزاحم تلفنی را به محاکمه کشاند و چنانچه دادگاه متهم را مجرم بداند ، ضمن صدور حکم جزایی ، درباره ی جرم تهدید تلفنی ، نسبت به مطالبه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حکم صادر خواهد کرد و اگر نیاز بیشتر به تحقیق درباره ی خسارت مدعی باشد ، پس از رسیدگی لازم مطابق با ماده ی ۱۲ قانون ، نسبت به صدور حکم اقدام می شود .

شکایت از مرتکب جرم تهدید تلفنی

در هنگام شکایت از مزاحم تلفنی داشتن نامه ای از مخابرات در روند رسیدگی به پرونده ی شکایت سرعت عمل ایجاد خواهد کرد .

به هنگام تنظیم شکواییه علیه مزاحمت تلفنی ، عنوان مجرمانه شکایت ، ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق تماس یا ارسال پیامک باید درج گردد و اگر توهین شدیدی نیز صورت گرفته ، شاکی می تواند تقاضای اعاده ی حیثیت را مطرح نماید و اگر متشاکی نامشخص است ، در بخش مربوط به او نوشته می شود نامشخص .

پس از ارجاع شکواییه به یکی از شعبات دادیاری یا بازپرسی ، دادگاه نامه ای به کلانتری جهت تکمیل تحقیقات به کلانتری می نویسد که کلانتری نیز از مخابرات در خصوص شماره تلفن مورد نظر ، استعلام و تقاضای پرینت مکالمات تلفنی را خواهد داشت .

گاهی ممکن است که استعلام مستقیم از سوی دادگاه به مخابرات ارسال گردد .

مخابرات می تواند گوشی تلفن را ردیابی کند تا مشخص گردد که آخرین بار ، چه زمانی و چگونه از آن استفاده شده و چه سیم کارتی در آن فعال بوده است ، لذا پس از مشخص شدن شماره تماس ، برای صاحب خط تلفن توسط  دادسرا اخطاریه ای ارسال می گردد و مزاحم احضار و مورد تحقیق قرار می گیرد .

مجازات فحاشی از طریق پیامک

براي پیگیری جرایم پیامکی، دو راه وجود دارد؛ پیگیری کیفری یا اداری.در پیگیری کیفری اشخاص باید به دادسرای محلی که جرم در آن محل رخ داده است، مراجعه کنند. اما اگر پیامک‌های دریافتی یک مزاحمت ساده است و حاوی مطالب توهین‌آمیز، افترا و… نیست؛ بهتر است از طریق شرکت مخابرات شکایت را پیگیری کرد.

چگونگي تعقيب مجرم از طريق شركت مخابرات

شرکت مخابرات از طریق ثبت شماره به کمک آموزش‌هایی که به شاکی می‌دهد مجرم را شناسایی و برای شخص مزاحم اخطاریه می‌فرستد و در اخطار بار اول تلفن مزاحم براي يک هفته قطع مي‌شود، بار دوم ۳ ماه و بار سوم تلفن قطع و از او سلب امتياز مي‌شود.گاهی پیش می‌آید که فردی غیر از صاحب اصلی تلفن همراه برای دیگری از طریق پیامک ایجاد مزاحمت می‌کند که  در این مواقع همان کسی که از تلفن استفاده مجرمانه کرده است مورد تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی آمده است

هرکس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء‌نیت ارتباط دیگری را قطع کند برای بار اول ‌به او کتبااخطار می‌شود برای بار دوم به مدت یک ماه ارتباط او قطع خواهد شد و در صورت تکرار مدت قطع ارتباط او برای هر بار سه ماه خواه ‌بود و برای هر بار تجدید ارتباط باید هزینه بپردازد.

فحاشی و پاسخ به سوالات متداول قانون توهین و تهدید که پرسیده می شوند.

فرآیند شکایت و رسیدگی

رسیدگی در دادسرا

این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط شاکی، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند.

بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می دهد. در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می شود. هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و شاکی پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند.

در مقابل، متهم نیز ارتکاب جرم توهین را از سوی خود نسبت به شاکی پرونده انکار می کند؛ اما شاکی دعوا شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه  رسیدگی دادسرا حاضر می کند. متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.فرآیند دعاوی کیفری با حضور وکیل آسان تر و سریع تر طی می شود.

چنانچه در هر مرحله ای کوچکترین  اشتباه یا غفلتی رخ بدهد، ممکن است منجر به محکومیت متهم یا حکم به بی حقی شاکی شود. وکلای کیفری به صورت تخصصی در راستای موفق شدن موکل خود عمل می کنند.

رسیدگی در دادگاه

ممکن است شاکی پرونده از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه های کیفری ارسال می شود. قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد.

زمان رسیدگی به شاکی و متهم در قالب یک اخطاریه ارسال می شود. در روز جلسه رسیدگی ، شاکی و متهم در جلسه رسیدگیدادگاه حاضر می شوند. شاکی، دلایل خود را ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد. قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات طرف تصمیم لازم را می گیرد.

اینکه مدارکی که شاکی ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.

نحوه اثبات

در صورتی که فحاشی لفظی باشد و در ملاعام باشد با استفاده از شهود می توان آن را اثبات کرد. در این صورت فحاشیباید صریح باشد اما لازم نیست حتما در حضور کسی باشد بلکه همین قدر که فرد بتواند با استفاده از دو شاهد عادل که شرایط شهود در قانون را دارا هستند اثبات کند، کفایت می کند.

در فحاشی به صورت تلفنی، قاضی نمیتواند برای اثبات دعوی توهین تلفنی (صوتی) از اپراتور مربوطه فایل صوتی مطالبه کند چون نه تنها  تمام تماس های تلفنی ضبط نمی شود که پس از آن امکان استعلام فایل آن باشد بلکه فایل صوتی نیز به تنهایی دلیل کافی برای اثبات جرم توهین نمی باشد.

در فحاشی به صورت پیامکی چنانچه فرد پیامک ها را نگه داشته باشد یا از آنها عکس تهیه کرده باشد، اگر آن عکس ها بیانگر توهین و فحاشی به فرد را مستندا نشان دهد، می تواند قابل ارائه در دادگاه باشد.ممکن است از خط فردی برای فحاشی به دیگری استفاده شود یعنی کسی که پیامک را ارسال می کند با کسی که صاحب خط است فرق می کند. در این صورت صاحب خط باید بی گناهی خود را اثبات کند تاپیامک دهنده مجازات شود.

شکایت افترا اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

 1. مدت زمان اثبات جرم توهین و افترا کمتر میباشد.
 2. نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
 3. وکیل میتواند بعد از محکوم شدن فرد توهین کننده و یا مفتری، اقدام به اجرای مجازات ایشان کند.
 4. وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود.

مراحل طرح شکایت توهین و افترا توسط وکیل

 1. شما با تماس تلفنی و مشاوره رایگان و نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور کیفری دارید.
 2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
 3. در این مرحله وکیل با تنظیم شکوائیه مراحل قانونی اثبات جرم توهین و افترا را پیگیری می کند.

مدارک لازم برای شکایت افترا توسط وکیل

 1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
 2. ارائه مدارک لازم در خصوص اثبات توهین و یا رفع اتهام و معرفی شهود

 

همیشه بخاطر داشته باشید. مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیر :

۰۹۱۵۴۴۲۶۰۰۴

۰۹۱۵۴۲۲۹۷۱۴

تــــهـــران

۰۹۱۹۰۸۰۱۶۷۹

  ۰۹۱۹۶۱۲۸۷۲۵

  ۰۹۹۲۸۶۰۸۲۵۰

یک تیم حرفه ای شماست .

وکیل در مشهد

موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است.

 

وکیل مشهد

موسسه حقوقی عدالت گستر با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت خانواده و سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در مشهد می باشد.

نوشته های مشابه

‫15 دیدگاه ها

 1. سلام
  وقت بخیر
  من وبرادرم ک مجردهم هست یک دفتربیمه داریم وچندوقت پیش خانمی اومد خودروش بیمه کردولی چون نداشت برادرم قبول کرد اقساط بپردازد.یک هفته پیش همسراین خانم ب همراه زنش ب دفترما اومدن وشروع کرد به فحاشی وتهمت که اینک برادرم بازنش درارتباطه و فلان…مشاجره مابالا گرفت واوشروع کرد ب زدن ما ومنوروی میز شیشه ای چند طبقه کوبوند به طوری ک میز شیشه ای سه طبقه نپین نگین شد ومن به شدت از ناحیه کمر وپهلو ودستها مجروح شدم…خلاصه دعوای ما وساطتت همسایه وکسبه ب بیرون کشیده شد ونهایت پلیس اومدوصورت جلسه ومن راهی بیمارستان…نکته جالبش قبل اینک ماشکایت کنیم این اقا ازمن شکایت کرده به فحاشی وتوهین وضرب وجرح عمدی…خلاصه ماهم شکایت کردیم..وایشان شروع کرده به تهدیدک بایدرضایت بدیدتامنم رضایت بدم اگرندید من کلی ادم دارم ک پرونده رو بنفعم تغییربدند؟ما ادم های ترسو یا بی علمی نیستیم اما واقعیتش تهدیدهای این اقا تمامی ندارد؟خواهش میکنم راهناییمان کنید واگر وکیل خبره وکارامد داریدبما معرفی کنید ک دیگر این اقا رو نبینیم؟چون فقط بحث ابرو درمیان هست اونهم محیط کار؟ممنون میشم راهنماییمان کنید؟

  1. باسلام..پیرو فرمایشات شما درخصوص پرونده کیفری به عرض می رسانم:ابتدای امر حتمن یک وکیل خبره در امورکیفری پرونده شمارامطالعه نماید تا درمقام دفاع کمکتان نماییم..اما باتوجه به اضهارات شما..دلایل چون ..حضور فردضارب درمحل کار شنا وجود شاهد وحتمن صورت جلسه کلانتری و نامه پزشک قانونی(البته اگر اقدام کرده باشید…اگرنه؟ حتمن قبل ازاینک اثارجراحت ها ازبین برود به پزشکی قانونی مراجعه نمایید) خود دلایل محکم ومحکمه پسند در اقامه دعوی شما خواهد بود..
   دوما:این اقا نیز به هرحال مدعی شده اند

   ک شماایشان را ضرب وجرح کرده اید.واین اصل درگیری راثابت می کندوبحث دیه مطح می باشد ک درنهایت تهاترخواهد شد درنهایت حتمن ازیک وکیل خبره درامور کیفری بشمامعرفی می گرددتا درکلیه مراحل دادسراودادگاه ازشمادفاع نمایند..
   باتشکرازنگاه دقیق شما

 2. با سلام . اگر کسی در متن پیامک های ارسالی به شخص دیگر به همسر طرف مقابل فحاشی کند و نسبت های بسیار زشت دهد و همچنین در ادامه پیامک ها تهدید به کشتن ان طرف نیز نماید حکم ان چیست ؟ ضمنا دو نفر نیز شاهد رد و بدل شدن پیامک ها بوده اند .

  1. با سلام
   اگر از الفاظ بسیار رکیک استفاده کرده باشد که عنوان افترا به خود بگیرد دو ماه تا دو سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورت استفاده از الفاظ ساده تر که عنوان توهین به افراد عادی داشته باشد مجازات خفیف تر خواهد بود .

  2. باسلام درخصوص سوال شما به عرض می رسانم
   توهین وفحاشی از جمله جرایم قابل گذشت است که جدیدا باتوجه به دستور ریس دادگستری ابتدای امر برای سازش به شورای حل اختلاف ارجاع خواهدخورد
   جرم توهین با ادله اثبات همچون پیامک مخابرات ،شهادت شهود..قابل اثبات میباشد بکاربردن الفاظ رکیک وزشت که جزوجرایم افطرا باشدعلاوه بر جرای نقدی
   مجازات شلاق وحبس تا دوسال نیز داردکه بسته به نظرقاضی محترم تعیین تکلیف می گردد
   اما جرم تهدید جنبه حیثیتی،جانی،ابرویی جرو جرایم سنگین تر بوده واگر ادله اثباتی قوی داشته باشید مجازات سنگینی دارد اما علم به این موضوع داشته باشیداین جرم هم جزوجرایم قابل گذشت است وبا گذشت شاکی جنبه عمومی مجازات جرم برای متهم قابل تبدیل وتخفیف مجازات می باشد
   مرسی ازنگاه شما
   موفق باشید

 3. سلام چن شب پیش چند نفر آدم مست با ماشین سمت من گاز گرفتن ب طوری خودم رو به زور توی جدول انداختم بعدش پیاده شدن و من رو مسخره کردن و فحش ناموس دادن و با چاقو تحدیدم کردن و گفتن که باید بلند داد بزنی گوه خوردم جلوی همه مردم تا ولت کنیم
  الان پلیس گرفتتشون و میخام بدونم اگه شکایت کنم مجازاتشون چیه

  1. سلام جرم اولین این افراد ایجاد ناامنی وتهدیدجانی هست اما درخصوص توهین فحاشی هم یکی دیگ ازجرایم این متهمین میباشد..مجازات انها شلاق جزای نقدی وحبس تعزیزی هست که میزان ان راقاضی پروندتون مشخص می نمایید

 4. با سلام و احترام
  شخصي به من به صورت تلفني فحاشي شديد ناموسي نموده است و من همه آنها را ضبط كردم . آيا اين فايل صوتي به عنوان سند اعتبار ندارد؟ يعني با اين سند ميتوان شكايت كرد؟

  1. سلام برشما درپاسخ به شمادوست گرامی
   صدای ضبط شده اماره قضایی هست ودلیل و خیلی به ندرت قاضی به ان استنادمی نمایید اما میتوانید به جرم مزاحمت تلفنی پیگیری کنید و بگید دونفرشاهدهم داشت که زمانیک این متهم فوش میدادن شنیدن فوشهارو…
   موفق باشید

 5. سلام وقت بخیر شخصی از بنده شکایت کرده و گفت بنده دم درب منزل ایشان فحاشی کردم و تنها مدرک ایشان تحقیق محلی بوده که فقط یک نفر شهادت داده ، قاضی هم دستور احضار شاهد محلی رو داده ایا شهادت یک نفر برای قاضی کافی است؟

  1. باسلام
   شهادت شهود یکی از دلایل اثبات جرم است در بعضی جرائم وجود یک شاهد کفایت می کند اما مسئله مهم این است که شاهد در اظهارات خویش چه مطالبی بیان نماید و ایا بیان مطالب ایشان مصداق فحاشی است یا خیر ،چون تحقیقات محلی نیز انجام پذیرفته یکی از دلایل برای روشن شدن اتهام به شما است که با جمیع ادله اعم از تحقیقات ،شهادت شهود و سایر ادله همچون اقرار واظهارات شما وطرف مقابل شما اتهام شما یا ثابت می شود یا رد
   موفق باشید

 6. سلام خسته نباشید
  ببخشید اگه یه دختر کسی رو عصبی کنه وطرف مقابل بهش بگه حرضه مجازات داره قبلشم دختره گفته باشه کونت بسوزه نمی دونم سوختیو بعد کلمه حرضه بگه می دم پارت کنن اگه ندم جرت بدم ادم نیست اصلا این جرم محسوب میشه اگه بشه آخرش چی میشه
  ممنون از پاسخگویتون

 7. سلام لطفا پیام من را داخل سایت نگذارید ولی برام دعا کنید که پرونده شکایتی من بر علیه فردی به نام علیرضا عرب کرمانی مورد بررسی قرار بگیره و دستور به اخراج این فرد بدهند این فرد علاوه بر فحاشی در فضای مجازی عکس من را که بی حجاب نبوده ولی گرفته و نگه داشته و تهدید به پخش آن کرده لطفا دعا کنید که هم عکسی که مدنظرم هست رو حذف کنه و هم دستور به بر کناری و اخراجش از کارش بدهند…لطفا برام دعا کنید ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا