معنای قوادی و مجازات مربوط به آن

ماده ۲۴۲ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- قوادی عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط (و نه مساحقه. مضاف بر اینکه فعل قوادی، نوعی معاونت در جرم زنا یا لواط محسوب می‏ شود؛ فلذا عنوان معاونت در برخی موارد، می ‏تواند دارای عنوان حد باشد: مثل قوادی).

تبصره ۱- حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است و در غیر این صورت، عامل مستوجب تعزیر مقرر در ماده (۲۴۴) این قانون است؛ (در نتیجه جرم قوادی، مقید به تحقق نتیجه می باشد).

تبصره۲- در قوادی، تکرار عمل، شرط تحقق جرم نیست؛ (فلذا قوادی، جرمی ساده و آنی است).

ماده ۲۴۳ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- حد قوادی برای مرد، هفتادو پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‏ شود که مدت آن را قاضی مشخص می‏ کند و برای زن (حتی در صورت ارتکاب مجدد) فقط هفتادوپنج ضربه شلاق است؛ (مضاف بر اینکه خفیف ترین حد شرعی، مربوط به عنوان قوادی بوده که‏ مستوجب ۷۵ ضربه شلاق است).

ماده ۲۴۴ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اگرچه به استناد تبصره ۲ ماده۲۲۱، درمورد جرم زنا هرگاه طرفین یا یکی ازآنها نابالغ باشند، زنا محقق است، لکن کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند (قواد محسوب نشده و) مستوجب حد نیست؛ لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس درجه شش محکوم می شود.

عدالت گستر

برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیر :

09154426004
09154229714
09154569219
05138330803
05138330804

تـــــهــــران

09190801679

  09196128725

  09928608250

یک تیم حرفه ای شماست .

وکیل در مشهد