جرم لواط و مجازات آن

لواط از منظر فقهی و قانون مجازات اسلامی اصطلاحی است که بر عمل زشت و وقیحانه همبستری و نزدیکی دو مرد برای ارضای غریزه ی جنسی بار می شود.

لواط – وکیل در مشهد
لواط – وکیل در مشهد

در قران کریم (سوره ی اعراف آیه ی 84) و همچنین روایاتی که از معصومین(ع) نقل شده است بر زشتی و قباحت این عمل ناپسند تاکید موکد شده است.

این جرم و مجازات آن اقسام گوناگون دارند که عبارت اند از:

  1. اگر فاعل و مفعول هر دو بالغ،عاقل ومختار باشند مجازات هر دو اعدام است.
  2. فاعل بالغ و عاقل و مفعول نا بالغ باشد: مجازات فاعل اعدام و مجازات نا بالغ تادیب است.
  3. فاعل نا بالغ و مفعول بالغ باشد مجازات فاعل  که نا بالغ است تادیب و مجازات مفعول که بالغ است تازیانه می باشد.

ماده ی 234 قانون مجازات اسلامی بیانگر این مهم است:

حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است.

حد لواط برای مفعول در هر صورت(وجود یا عدم احصان) اعدام است.

  • تبصره ی 1. در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل اعدام می باشد.
  • تبصره 2. احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هروقت بخواهد امکان جماع از همان طریق با وی را داشته باشد.

جرم لواط از طریق اقرار فاعل یا مفعول در چهار مرتبه یا شهادت چهار مرد به طور مشاهده اثبات می شود البته لازم به ذکر است که اقرار هرکدام از فاعل یا مفعول فقط در مورد خودش موثر است.

طبق قاعده ی توبه در فقه و همچنین قانون مجازات اسلامی کسی که مرتکب لواط شده است اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد بر او ساقط می گردد اما اگر بعد از آن توبه کند ساقط نمی شود.

اگر اثبات جرم مذکور طبق اقرار خود شخص باشد و بعد از اقرار توبه کند حاکم شرع بین بخشش یا جاری کردن حد بر او مختار است.

عدالت گستر

برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیر :

09154426004
09154229714
09154569219
05138330803
05138330804

تـــــهــــران

09190801679

  09196128725

  09928608250

یک تیم حرفه ای شماست .

 

وکیل در مشهد