Site Loader
آدرس :مشهد_فلسطین۱۹ پلاک ۵۶ طبقه۳
جرم قتل

قتل چیست

قتل رفتاری جنایی و خشن است به انگیزه آدم کشی ارادی وعمدی اشاره دارد که باعث می شود فردی ، فرد دیگر را به قتل برساند. جرم قتل یکی از جرایم خشونت آمیز است که در آن آسیب رساندن و صدمه وارد کردن با هدف نابودی جسمانی، تباه ساختن و از بین بردن فرد انجام می شود .قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 جرم قتل را به سه گروه عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم نموده است.

 

جرم قتل در قانون ایران و انواع آن

مطابق ماده204 قانون مجازات اسلامی قتل نفس به سه دسته تقسیم میشود :

1- قتل عمد

2- قتل شبه عمد

3- خطای محض

قتل عمد

گرفتن جان شخص به وسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی مجازات قتل عمد قصاص است و اولیای دم میتوانند با اجازه ولی امر در صورت وجود همه شرایط قاتل را قصاص نمایند.مواردی که قتل به عنوان قتل عمدی شناخته میشود .

مطابق ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب سال92جنایت در موارد زیر عمدی محسوب میشود:

1- زمانی که قاتل با انجام عملی قصد کشتن فردی یا افراد خاصی را دارد چه عمل قاتل کشنده باشد یا نباشد فقط در صورتی که باعث قتل شود.

2- زمانی که قاتل عملی را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند که قصد کشتن فرد را نداشته باشد.

3- وقتی که قاتل قصد کشتن فرد را ندارد و عملی هم که انجام میدهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به وضعیت فرد (پیری ، بیماری وکودکی و…) باعث قتل وی میشود

4- هر گاه شخص قصدانجام قتل دارد ولی قصد کشتن  فرد یا افراد معینی را ندارد مثلا در اماکن عمومی بمب گذاری کند. در تمام این موارد قتل عمدی محسوب می شود. چنانچه کسی مرتکب قتل عمدی بشود ولی شاکی نداشته باشد و یا اینکه شاکی وی گذشت کرده باشد، اما اقدام وی به گونه ای باشد که موجب اخلال در نظم عمومی شود یا رعب و وحشت در جامعه ایجاد کند به حبس تعزیری از سه تا ده سال محکوم خواهد شد .

نکته :مجازات معاونت در قتل حبس از یک تا پنج سال می باشد.

جرم قتل - وکیل کیفری در مشهد
جرم قتل – وکیل کیفری در مشهد

تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می‌باشد.اگر مردی زنی را به قتل برساند بخاطر اینکه دیه زن نصف دیه مرد است ،اولیای دم زن میبایست نیمی از دیه کامل را پرداخت نمایند تا قاتل قصاص شود .مطابق ماده 210 قانون مجازات اسلامی  در مورد کفار نیز قصاص وجود دارد یعنی چنانچه کافری عمدا کافری دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل پرداخت نماید.

ماده 295قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:

هر گاه شخصی عملی که انجام ان را به عهده گرفته و یا  وظیفه ای که قانون بر عهده او قرار داده است را انجام ندهد و به علت این ترک فعل جنایتی صورت گیرد در صورتی که توانایی انجام عمل را داشته باشد جنایتی که انجام شده به او مربوط خواهد بود و بر حسب مورد عمدی و شبه عمدی و خطای محض خواهد بود. مثلا مادر یا دایه ای که شیر دادن را به عهده گرفته است کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

قتل شبه عمد

قتل شبه عمد قتلی است که بدون قصد قبلی برای کشتن یا ضربه زدن به شخصی دیگراتفاق افتاده باشد قتل شبه عمد به معنای کشتن انسان بدون قصد و نیت و از روی غفلت و یا بی احتیاطی و یا عدم رعایت مقررات . اگر قتل شبه عمدی در اثر تصادف رانندگی باشد باعث افزایش مجازات راننده به دو تاسه سال حبس تادیبی و جزای نقدی محکوم خواهند شد.زمانی قتلی شبه عمد تلقی میشود که فرد قاتل قصد انجام جنایت را دارد ولی نه نسبت به شخص مقتول به این معنا که قاتل قصد کشتن فرد را ندارد ولی فرد به قتل میرسدقانون گذار در قانون مجازات اسلامی چنین بیان میدارد که :مجازات قتل مجازات قتل شبه عمد

 

جرم قتل در قانون

بنا به تعاریف فقهی و قانونی جرایم به سه دسته ی کلی تقسیم میشوند که عبارتند از :1-جرایم علیه اشخاص2-جرایم علیه اموال3-جرایم علیه اسایش و امنیت اجتماعیدر این مقاله تنها به بررسی قسمتی از جرایم علیه اشخاص خواهیم پرداخت یکی از مصادیق جرایم علیه اشخاص جرم قتل است که اجزای مختلفی دارد قتل به معنای کشتن افراد به صورت غیر قانونی است خواه از قبل طراحی شده باشد یا به صورت اتفاقی باشد

تفاوت قتل عمد و شبه عمد

تفاوت قتل عمد و شبه عمد در این است که اگر عمل کشنده باشد حتی اگر قصد قتل وجود نداشته باشد قتل عمد محسوب میشود  ولی اگر عمل کشنده نباشد ولی قصد صدمه زدن به شخص دیگر وجود داشته باشد و به طور تصادفی منجر به مرگ شده باشد قتل شبه عمد محسوب میشود.

قتل خطای محض

خطای محض آن است که در انجام قتل هیچگونه قصدی وجود دارد و فرد کاملا اتفاقی کشته میشود . مثلا فردی به قصد شکار مجاز در جنگل تیر اندازی میکند ولی تیر به فردی اصابت میکند این نوع قتل به دلیل اینکه فرد اطلاعی از حضور شخص دیگری در جنگل ندارد خطای محض محسوب میشود.

قتل ناشی از خطا در شخص

در قتل خطای محض مرتکب نه قصد ضربه زدن به فرد و نه قصد کشتن او را دارد برای مثال در تمام تصادفات قتلی که صورت میگیردخطای محض محسوب میشود .زمانی که فردی تصمیم به قتل شخصی بگیرد و عملیات خود را شروع نماید ولی به علت یک اشتباه شخص دیگری را به قتل برساند عمل او قتل ناشی از خطا در شخص محسوب میشود .مطابق ماده 292قانون مجازات مصوب سال 92جنایاتی که خطای محض  محسوب میشوند عبارتند از :

الف) در حال خوابیدن یا  بیهوشی وامثال ان.

ب) جنایت بوسیله ی صغیر و یا مجنون انجام شود.

ج) در زمانی که مثلا فرد قصد شکار دارد و تیری به قصد شکار رها میکند ولی به انسان اصابت میکند.بر اساس ماده 296 قانون مجازات اسلامی : در مواردی که کسی قصد تیر اندازی به شخص یا شیء یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناهی اصابت کند عمل او خطای محض محسوب میشود .

مجازات خطای محض

مجازات قتل خطای محض پرداخت دیه می باشد  که توسط خود فرد پرداخت نمی شود بلکه توسط بستگان مرد نسبی او پرداخت می شود.

مجازات قتل

قتل زمانی شبه عمد تلقی می شود که فرد جانی قصد فعلی راکه نوعا سبب جنایت نمی شود داشته باشد اگر کسی را بدون قصد کشتن به طوری که عملش باعث جنایت نباشد بزند و یا بترساند و یا هل دهد و… و فرد به علت بیماری و یا کهولت سن و یا کودکی بمیرد قتل شبه عمد محسوب میشود. همچنین اگر قتل در نتیجه جهل باشد قتل شبه عمد محسوب میشود.

مطابق ماده 291قانون مجازات اسلامی :

هرگاه مرتکب جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع وی شیء یا حیوان و یا انسان هستند به فرد آسیب دیده وارد کند،سپس خلاف آن ثابت شود، در این صورت هم قتل شبه عمد خواهد بود.

نکته :در قتل شبه عمد باید عمد در عمل نسبت به شخص معین وجود داشته باشد بر خلاف قتل عمدی که در ماده 290 قانون مجازات قصد کشتن فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع برای تحقق آنها کفایت میکند.

مجازات های قتل های شبه عمد

کیفر های قتل شبه عمد عبارتند از : دیه و کفاره و تعزیر و محرومیت از ارث

1-دیه :مقدار دیه در قتل شبه عمد دیه کامل است که با درخواست اولیای دم پرداخت میشود و خود شخصی که مرتکب قتل شده مسئول پرداخت دیه میباشد

.2-کفاره: دادن کفاره بر طبق شرع پیش بینی شده ولی ممکن است دادگاه شخص قاتل را به دادن کفاره محکوم کند

.3-تعزیرات: مجازات تعزیری قتل شبه عمد در مواد 714 و مواد دیگری ذکر شده

4-محرومیت از ارث: محرومیت از ارث در قتل شبه عمد فقط در خصوص دیه میباشد .مطابق ماده 451 قانون مجازات اسلامی قاتل در قتل شبه عمد از اموال ارث میبرد ولی از دیه ارث نمیبرد.

 

همیشه بخاطر داشته باشید. مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

عدالت گستر

برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیر :

09154426004
09154229714
09154569219

تـــــهــــران

09190801679

  09196128725

  09928608250

یک تیم حرفه ای شماست .

 

وکیل در مشهد

نویسنده پست: وکیل مشهد

موسسه حقوقی عدالت گستر با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت خانواده و سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در مشهد می باشد.

5 پاسخ در “جرم قتل”

 1. سلام بردار من چندوقت پیش در خونه دستگیر میشه بجرم قتل که خودش قتلی انجام نداده الان در زندان اراک 8ماه زندان موقته و قاضی براشون حکمی صادر نمیکنه و تکلیفش مشخص نیست و میگه تا قاتل گیر نیاد شما باید اینجا باشین دونفر تو زندانن که برای برادر من امضا بیگناهی هم کرده و گفته که اون اصلا تو اون صحنه نبوده و هیچ کس پاسخ گویی ما نیست من اهل خوزستانم و متاسفانه به اراک دسترسی ندارم لطفا یه راهنمایی به بنده بکنیدکه درصورت نیاز وکیل بگیرم چون برادرم میگه وکیل فعلا نیاز نیست

  1. باسلام
   درپاسخ به سوال شما به عرض میراسانم قتل یکی از جرایم درجه یک میباشد ولواینکه شخص درمضام اتهام باشد وباید یک وکیل خبره درکنارشان باشد و اگرمتهم توان استخدام وکیل رانداشته باشد خود قاضی دادگاه کیفری یک استان یک وکیل تسخیری برایشان با هزینه دولت استخدام مینمایید
   ازپروندهای سخت است پرونده قتل وتوصیه میکنم یک وکیل خبره استخدام کنید تا برای مطالعه پرونده ونهایت دفاع واردبشوند.
   موفق باشید

 2. با عرض سلام و خسته نباشید برادر من 17سال سن دارد او چندروز پیش با دوتا از دوستانش با موتور که به پارکی که خیلی از خونمون دور نیست برای تفریح رفته و مشروب خورده بودن بودند در انجا چاقویی پیدا میکند و آن را درجیب خود میگذارد و موقع بازگشت به خانه سه تا موتور دوترک به ان ها فحش های ناموسی میدهند انها توجهی نکردن و باسرعت بیشتری رفتن تاکه از انها دور بشوند ولی انها بازم خود را میرسانند و داداشم چاقو را میگیرد تاطرف بترسد ولی طرف با موتور به سمت برادرم میاد و چاقو به سینه طرف اصابت میکند و با دیر امدن امبولانس طرف فوت میکند برادرم میگه نمیدونم یهو چه اتفاقی افتاد من درحالت طبیعی نبودم او کمی ساده هست و اصلا اهل دعوا نیست تاجایی که بوده کتک خورده ولی تاحالا به کسی اسیبی نرسونده ولی چرا این اتفاق برای مان افتاد ماشب و روزمان شده گریه که اینده برادرم چه میشود لطفا اگه میشود جواب سوالم را زودتر بدهید

  1. با سلام در صورت اثبات که به علت مست بودن کلا مسلوب الاراده شده باشد میتوان عمد بودن قتل را از بین برد اما به علت آنکه پرونده شما قتل و امری است بسی لذا توصیه می شود در شروع امر با وکیل مجرب کیفری صحبت کنید. موفق باشید

  2. باسلام درپاسخ به سوال شما
   جرم قتل عمد یا شبهه عمدیا غیرعمد ازجرایم درجه یک میباشد که باتوجه به شرح حالی که بیان داشته اید به اطلاع میرسانم جرم سنگین مجازات سنگین دارد که قصاص ویا دیه نفس ،حبس از مجازات ان میباشدکه این خودباید تحقیق واثبات شودکه جرم عمدی بوده یا غیرعمد
   ودر اسرع وقت یک وکیل خبره در زمینه کیفری برای برادرتون استخدام نمایید اما باتوجه به اینکه سن ان زیرسن۱۸سال هست تا تحقیق وبررسی ادله جرم وعلت وقوع جرم چندین ماه به طول می انجامد وتا پرونده برادرشمامطالعه نشود نمیتوانم به طوردقیق پاسخگوی مشکلات شما بزرگوارباشیم
   برای توضیحات بیشتر لطفا در دفترعدالت گستر حضور یابید
   باتشکرازشما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *