فروش مال مشاعکیفریمقالات

مال مشاع|فروش و تقسیم

مال مشاعو نحوه فروش مال مشاعی

تعریف مال مشاع

مال مشاع مالی است که بین چند نفر مشترک باشد به طوری که هر شریک نسبت به تمام آن مال حق مالکیت دارد.

ملک مشاع در لغت به معنی خاک بخش نشده در اصطلاح به معنی سرزمین بخش نشده ای است که میان دو یا چند تن مشترک باشد و مالکین مشاعی در مال شریک می باشند بدون اینکه متصرفات انان مشخص باشد.در واقع مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد.

یعنی از حیث قانونی سهم شرکا معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند.

ملک مشاع در ترمینولوژی حقوق

به معنی ملکی که بین چند نفر مشترک باشد آمده است و در مقابل ملک مفروز استعمال می شود.

قانون مدنی مشاع را در ماده ۵۷۱ درقالب  تعریف شرکت به این نحو بیان می دارد

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه .

ملک مفروز

 تعریف ملک مفروز

مفروز در لغت به معنی جدا کرده شده است که مالکان و حدود آن مشخص شده است .

ملک مفروز در ترمینولوژی حقوق

ملکی که بعد از اشاعه به صورت چند سهم جداگانه در آمده و بین شرکا تقسیم شده باشد و در مقابل ملک مشاع است.

نحوه فروش مال مشاعی

فروختن مال مشاعی نسبت به مالی که یک مالک دارد کار بسیار دشواری است چون معمولا شرکا در فروش مال اختلافهایی با هم دارند و همچنین معمولا مال مشاعی از مالی که یک مالک دارد ارزانتر است.

برای فروختن مال مشاعی اگر شریکی بخواهد فقط سهم خودش را بفروشد نیازی به رضایت بقیه شریکها نخواهد بود .

افرادی که در مال مشاع شریک هستند هر زمانی که بخواهند میتوانند درخواست تقسیم مال مشاع را بدهد مگر در مواردی که تقسیم آن امکانپذیر نباشد .

چنانچه یکی از شرکا برای گرفتن دستورفروش ملک مشاعی اقدام نماید دادگاه دستور فروش ملک را صادر میکند و این حکم قابل اعتراض نیست و قطعی می باشد.

مال مشاع معمولا درمورد املاک مورد استفاده قرار می گیرد. اموال بر دو نوعند

۱-مال منقول

۲-مال غیر متقول مال منقول

مالی است که قابل جابجایی باشد و این جا به جایی خسارتی به مال وارد نکند.مال غیر منقول: مالی که قابل جابجایی نیست و در صورتی که جا بجا شود خسارت زیادی می بیند.

افراز در مال مشاعی

در تعریف افراز میتوان اینگونه بیان نمود که افراز عبارتست از جدا کردن سهم مشاع شرکا از هم به عبارت دیگر در تقسیم مال  غیر منقول مشاع بین شرکا نسبت به سهم آنها.

تقسیم مال غیرمنقول

تقسیم از نظر ماهیت تمییز حق است یعنی حق هر کس مشخص می شود .تقسیم اعم از تفکیک و افراز و غیر آن می باشد .

مثلا هر گاه کسی فوت کند ترکه او بین ورثه تقسیم می شود و این ترکه شامل منقول و غیرمنقول می شود و در این مورد تقسیم ترکه به کار برده می شود و نه تفکیک و افراز .

تقسیم مال مشاعی

مال مشاع به مالی گفته می‌شود که حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه جمع شده است(ماده ۵۷۱ ق.م.) و ممکن است اختیاری یا قهری باشد از شرکت یا شراکت اختیاری می‌توان به نتایج عقود مانند خرید یک قسمت از قطعه زمین مشاعی اشاره کرد که به صورت ارادی و با اختیار صورت می‌پذیرد؛ لیکن اشاعه در حالت اجباری، بدون اراده و قصد و اختیار مالکین مشاعی است که مصداق بارز آن اموال موروثی است.

مال مشاعی را به سه حالت می‌توان تقسیم نمود.

 1.  تقسیم به افراز

 2.  تقسیم به تعدیل

 3.  تقسیم به رد

 تقسیم به افراز

افراز به معنی جداکردن سهم هریک از مالکین مشاعی از ملک مشترک می‌باشد که یا به صورت توافق و تراضی یا با اجبار از طریق دادگاه صورت می‌پذیرد.

و هر شریکی می‌تواند برای رهایی از حالت شراکت درخواست افراز و تقسیم را به مرجع ذی‌صلاح بدهد مگر اینکه ممنوعیت قانونی یا قراردادی داشته باشد.

بنابراین، در تقسیم به افراز:

 1.  از عین هر نوع مال مشاعی، به هر شریک، معادل سهم خودش می‌رسد؛

 2.  نیاز به ارزیابی و قیمت‌ گذاری مال مشاعی نیست.

تقسیم به تعدیل

در صورتی است که مال مشاعی از نظر اجزاء ارزش واحد و یکسانی نداشته باشد؛مانند اینکه یک قطعه زمین قسمت روبرو اتوبان آن ارزش بالاتری از قسمت های دیگر آن داشته باشددر این نوع تقسیم کارشناس مبنا را مساحت قطعه زمین قرار نمی‌دهد بلکه ارزش زمین مؤثر در مساحت زمین خواهد بود؛ یعنی قسمت‌های ارزان را از لحاظ مساحت وسیع‌تر می‌گیرد تا برابری کند.

بنابراین در تقسیم به تعدیل:

 1.  از عین هر نوع مال مشترک به هر شریک معادل سهم ایشان نمی‌رسد ممکن است مساحت بیشتر یا کمتر باشد.

 2.  همه شرکا از عین مال مشترک سهم می‌برند.

 3.  لازمه و مقدمه تقسیم به تعدیل ارزیابی و قیمت‌گذاری مال مشاعی می‌باشد.

 تقسیم به رد:

همیشه کم یا زیاد کردن مساحت مال مشاع توازن برای تقسیم ایجاد نمی‌شود لاجرم برای تعادل‌سازی باید وجهی یا مالی از خارج به برخی از سهم‌ها اضافه گردد تا شخصی که سهام کمتری به ایشان در تقسیم خواهد رسید. با دریافت آن اضافی مشخص، سهام وی نیز از نظر ارزشی معادل سهام دیگر شرکاء گردد.

بنابراین در تقسیم به رد

 1.  ممکن است بعضی از شرکا از عین مال مشترک سهم نبرند.

 2.  از عین مال مشترک هرکدام معادل سهام خود را نمی‌گیرند.

 3.  لازم و مقدمه تقسیم به رد ارزیابی و قسمت‌گذاری مال مشاعی می‌باشد.

لازم به یادآوری می‌باشد که در صورت تقسیم به افراز نوبت به تقسیم تعدیل نمی‌رسد و نیز در صورت امکان تقسیم به تعدیل نوبت به تقسیم به رد نخواهد رسید.

درصورتی که هیچ یک از تقسیم‌های فوق قابلیت رهاسازی اموال مشاعی را از هم نداشته باشند.تنها راه درخواست فروش مال مشاع از مرجع ذی‌صلاح قضائی است.

در چه مواردی امکان تقسیم اموال مشاعی وجود ندارد

هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چندنفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است  اگر چه شرکا تراضی نمایند (ماده ۵۹۵ ق.م.ا).

تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیه ممنوع است. (ماده ۵۹۷ ق.م.ا).در صورتی که تقسیم متضمن اضرار به شریک غیر متقاضی به نحوه فاحش باشد.تقسیم ممنوع است (ماده ۵۹۲ و ۵۹۳ ق.م.ا).در صورتی که منع قانونی یا قراردادی خاص در خصوص عدم تقسیم باشد تقسیم ممنوع است.در مواردی که نسبت به ملک مشاعی سند معارض صادر شود تا زمانی که رفع تعارض صورت نپذیرد تقسیم ممنوع است (تبصره یک ماده ق.ا.ف.م.م.).

ماده ۵۸۹قانون مدنی مقرر می دارد

هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشد .

ماده ۵۹۱ قانون مدنی

هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند ،تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می آید. و در صورت عدم توافق بین شرکا حاکم اجبار به تقسیم می کند ،مشروطبراینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع

ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود به تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.

با توجه به ماده ۵۹۱ قانون مدنی و ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع اگر مالی به دلیل ایجاد ضرر قابل تقسیم نباشد فروخته می شود تا بهای آن به نسبت سهم شریکان تقسیم شود .

مطابق ماده ۵۹۸قانون مدنی

ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می شود. و اگر قیمی باشد برحسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل ،در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آن ها به قرعه معیین می گردد.

قانون مدنی برای تقسیم ترتیب برشمرده است و منقول و غیر منقول را جدا نکرده است

۱- مثلی باشد(قابل تجزیه باشد) افراز.

۲- قیمتی باشد تعدیل .تعدیل یعنی معتدل و تقسیم کردن از روی عدالت.

تقسیم مال غیر منقول

تفکیک و افراز و فروش.

فروش ملک مشاعی - وکیل در مشهد
فروش ملک مشاعی – وکیل در مشهد

سند ملک مشاع

انواع اسناد در قوانین مدنی و ثبت

قانون مدنی سند را بر دو نوع سند عادی و رسمی تقسیم کرده است و تعاریفی برای هر کدام ارائه کرده است قانون مدنی اسنادی را رسمی می داند که

۱- در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است.

۲- اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است.

۳- اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده باشد مشروط به اینکه تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد و سند بر طبق مقرات قانونی تنظیم شده باشد.

و سند عادی سندی است که به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده اما مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا ترتیبات مقرره قانونی در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که امضا یا مهر طرف را داشته باشد عادی است .

نکته :سندی که امضا یا مهر طرف را نداشته باشد توسط هر کس تنظیم شده باشد کاغذ پاره ای بیش نیست و حتی سند عادی ا محسوب نمی شود .

قانون ثبت

سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد .

سند مالکیت ملک مشاع

سند مالکیت بنا بر تعریف قانون مدنی از اسناد رسمی است که مهمترین اسناد است زیرا اعتبار آن برای همه افراد است و تمام مقامات رسمی نیز باید به آن اعتبار دهند و می دهند اما در عرف ثبت به آن می گویند سند مالکیت نه سند رسمی و لذا اثر خاص سند رسمی را که لازم الاجرا بودن آن بدون حکم دادگاه است ندارد مثلا :با ارائه اسناد مالکیت ،اجرائیه بر تخلیه ملک یا خلع ید از آن نمی توان صادر کرد.

فروش ملک مشاع

در رابطه با فروش و انتقال ملک مشاع دو موضوع مورد  بررسی قرار می گیرد.

۱٫ملک مشاع قبل از ثبت منتقل شود .

۲٫ملک مشاع بعد از ثبت منتقل شود .

انتقال قبل از ثبت

مطابق ماده ۱۱۴ آیین نامه قانون ثبت :هر گاه ملک مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملک به یک نفر منتقل شود با تذکر به اسامی متقاضیانی که ملک به نام آنها آگهی شده و انتقال داده اند به نام منتقل الیه در یک جا ثبت شده و سند مالکیت تمام ملک صادر می گردد.

انتقال بعد از ثبت ملک

ماده ۱۱ آیین نامه قانون ثبت هر گاه ملک مشاع  در نتیجه انتقالات به یک نفر منتقل شود اسناد مالکیت قبلی باطل و سند مالکیت جدید صادر می شود .

ومطابق ماده ۵۸۳قانون مدنی :هریک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل نماید.

و همچنین مطابق ماده ۱۰۴ آیین نامه قانون ثبت در موقع انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین ملک سند معامله در دفتر اسناد رسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک ثبت می شود .

افراز در مال مشاعی:

در تعریف افراز میتوان اینگونه بیان نمود که افراز عبارتست از جدا کردن سهم مشاع شرکا از هم به عبارت دیگر در تقسیم مال  غیر منقول مشاع بین شرکا نسبت به سهم آنها.

چگونگی دعوی افراز:

دعوی افراز به وسیله ی یک یا چند مالک مشاعی علیه یک یا چند مالک مشاعی دیگر به عمل می آید همه  مالکین مشاعی باید به صورت خواهان یا خوانده در دعوی دخالت داشته باشند و در جریان عملیات اجرایی  قرار گیرند.

مرجع صالح برای افراز ملک مشاع

افراز ملک مشاعی که جریان ثبتی آن تمام شده چه در دفتر املاک ثبت شده باشد یا نه در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند نفر از شرکا باشد با واحد ثبتی که به محل وقوع مال نزدیک تر است می باشد.

واحد ثبتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به املاک ملک مورد تقاضا را تقسیم میکند.تنظیم تقسیم نامه پس از تفکیک بین مالکان مشاعی برای دستیابی به سهم شرکا ضروری است.

تعریف تفکیک

تفکیک در لغت به معنای جزء جزء کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارتست از تجزیه کردن مال غیر منقول به قسمتهای کوچکتر.

تفاوت افراز و تفکیک

افراز و تفکیک به طرق مختلف با هم تفاوت دارند که بعضی از آنها عبارتنداز:

الف)ملک تنها با وجود یک مالک هم قابل تفکیک است ولی در افراز باید حتما باید بیشتر از یک مالک وجود داشته باشد.
ب)تفکیک باید با رضایت مالکان مشاع باشد ولی افراز حتی در صورت اختلاف هم انجام میشد  ممکن است بین مالکین  اختلافی پیش آید و تقاضای افر از ملک را نمایند.
ج)در تفکیک صورتجلسه ی تفکیک تنظیم میشود اما افراز هم در اداره ثبت و هم در دادگاه قابل پیگیری است.
د) در تفکیک صورت جلسه تنظیم میشود ولی در افراز رای صادر میشود.
وکیل ملک مشاع در مشهد
وکیل ملک مشاع در مشهد

دادگاه صالح برای رسیدگی به تقسیم مال مشاعی

مرجع صالح به رسیدگی افراز مال مشاعی در حال حاضر دو مرجع می باشد :

۱-واحد ثبتی که در محل مال غیر منقول وجود دارد.

۲-دادگاه عمومی که در محل مال غیر منقول وجود دارد.بر اساس ماده یک قانون افراز فروش مال مشاعی سال۵۷(افراز مال مشاعی که جریان ثبتی آن به پایان رسیده باشد خواه در دفتر املاک ثبت شده باشد خواه ثبت نشده باشد اگر از طرف شرکا درخواست شده باشد با واحد ثبتی خواهد بود که نزدیک به محل وقوع مال مشاعی باشد .

واحد ثبتی با رعایت کلیه همه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را تقسیم میکند.در صورتی که چهار شرط زیر واحد ثبتی محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به دعوای افراز را ندارد:

 1.  مال مشاع از نوع اموال غیر منقول (ملک) باشد.
 2. جریان ثبتی این ملک مشاعی غیر منقول باشد .
 3. نسبت به ملک سند معارض صادر نشده باشد.
 4. جزو اموال محجورین یا اموال مجهول المالک نباشد.

 

فروش مال غیر در اموال مشاع

انتقال هر مالی شرایط خاصی دارد که یکی از آنها رضایت طرفین در معامله است چنانچه معامله ای بدون رضایت یکی از طرفین انجام شود اصل صحت معامله را رعایت نکرده اند که این مسئله باعث باطل شدن معامله شده و مجازات کیفری در پی دارد.

نحوه تقسیم اموال مشاع منقول

مطابق قانون افراز و فروش مال مشاعی مصوب ۱۳۵۷ و قانون مدنی دعوای افراز و تقسیم اموال منقول مشاع فقط در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد.

 

دادگاه صالح برای رسیدگی به تقسیم مال مشاعی

مرجع صالح به رسیدگی افراز مال مشاعی در حال حاضر دو مرجع می باشد :

۱-واحد ثبتی که در محل مال غیر منقول وجود دارد.

۲-دادگاه عمومی که در محل مال غیر منقول وجود دارد.بر اساس ماده یک قانون افراز فروش مال مشاعی سال۵۷(افراز مال مشاعی که جریان ثبتی آن به پایان رسیده باشد خواه در دفتر املاک ثبت شده باشد خواه ثبت نشده باشد اگر از طرف شرکا درخواست شده باشد با واحد ثبتی خواهد بود که نزدیک به محل وقوع مال مشاعی باشد .

واحد ثبتی با رعایت کلیه همه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را تقسیم میکند.در صورتی که چهار شرط زیر واحد ثبتی محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به دعوای افراز را ندارد:

 1.  مال مشاع از نوع اموال غیر منقول (ملک) باشد.
 2. جریان ثبتی این ملک مشاعی غیر منقول باشد .
 3. نسبت به ملک سند معارض صادر نشده باشد.
 4. جزو اموال محجورین یا اموال مجهول المالک نباشد.
فروش مال مشاع
فروش مال مشاع

دعاوی مربوط به املاک مشاع از نوع دعاوی مالی است  یا غیر مالی ؟

برخی از دعاوی مربوط به ملک مشاع مالی و برخی دیگر غیر مالی می باشد با توجه به قوانین مختلف و نظریه های مشورتی.

دعاوی مالی مربوط به املاک مشاع

۱- دعوای فروش املاک مشاع درصورتی که در مالکیت نیز اختلاف باشد /نظریه مشورتی ۱۱/۱۰/۶۲-۴۷۴۹/۷

۲- دعوای تقسیم ملک مشاع در صورتی که در مالکیت نیز اختلاف باشد. نظریه مشورتی ۱۱/۱۰/۶۲-۴۷۴۹/۷

۳- دعوای افراز ملک مشاع در صورتی که در مالکیت نیز اختلاف باشد . باشد /نظریه مشورتی ۱۱/۱۰/۶۲-۴۷۴۹/۷

۴- دعوای الزام به فروش ملک مشاع در صورت اختلاف در مالکیت ./ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آیین نامه آن

۵ابطال صورت جلسه افراز در صورت اختلاف در مالکیت .

۶- دعوای بطلان تقسیم در صورت اختلاف در مالکیت.

دعاوی غیر مالی مربوط به املاک مشاع

تمام موارد بالا در صورتی که مالکیت مورد اختلاف نباشد غیر مالی محسوب می شود . اثبات مالکیت از دعاوی مالی هست و هرجا اختلافی در مورد مالکیت به میان بیاد مالی محسوب می شود .

هزینه دادرسی  دعوی فروش مال مشاع

در دعوی مربوط به ملک مشاع برخی از آن ها مالی بوده و برخی دیگر غیر مالی می باشد و بدیهی است که در دعاوی مالی هزینه دادرسی با توجه به خواسته و بهای آن مشخص می شود و در غیر مالی بر اساس تعرفه مقرر که حداقل پنجاه تا صد و پنجاه هزار تومان می باشد .

مدارک مورد نیاز برای طرح دعاوی ملک مشاع

۱– تنظیم دادخواست دقیق توسط وکیل .

۲– مدارک شناسایی .

۳– مدارک مالکیت ملک از جمله سند مالکیت.

۴– سایر دلایل و مدارک.

مزایای داشتن وکیل در دعاوی فروش مال مشاع

۱- کلیه دعاوی مربوط به اموال غیر منقول

از جهات گوناگون دارای اهمیت می باشد و بنابراین دقت و حساسیت بیشتری را برای طرح دعوا می طلبد .

۲- در دعاوی مربوط به مال غیر منقول در صورت موفقیت در دعوا یا عدم موفقیت  از جهت مالی همیشه با توجه به تورم مبلغ قابل توجهی پول  مبادله می شود .

۳- در دعاوی غیر منقول حقوق متعددی وجود دارد که برای اینکه دادگاه حکم در مورد آنها صادر کند نیاز به طرح آن ابتدا در دادخواست و تحت عنوان خواسته لازم می باشد و در صورت عدم طرح در ابتدا امکان تضییع آن حق خواهد بود

۴- تنظیم انواع دادخواست از جمله دادخواست دعاوی غیر منقول که مهمترین دعاوی است از تضییع احتمالی و عدم طرح درست دعوا جلوگیری می کند .

۵- تشخیص مالی و غیر مالی بودن دعوا در اکثر موارد مشکل می باشد و در صورت حضور وکیل از هزینه های بی مورد جلوگیری می شود .

۶- بخاطر رعایت مهلت ها و مواعد قانونی که در جهت احقاق حق موثر می باشد توصیه می شود وکیل در دادرسی داشته باشیم .

۷- در کلیه دعاوی مربوط به غیر منقول توصیه می شود حتما از وکیل متخصص دعاوی مر بوط به غیر منقول استفاده شود با توجه به وجود قوانین متعدد در زمینه اموال غیرمنقول و نهاد های حقوقی مختلف در زمینه ملک از جمله مشاع اقتضا دراد که از صفر تا صد دعوا توسط متخصص این امر انجام شود .

۸- داشتن وکیل در پرونده از سردرگمی در دادگاه و کوتاه شدن طول مدت رسیدگی می شود .

نمونه دادخواست دعوای فروش مال مشاع

دادخواست تقاضای تقسیم مال مشاعی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان  

 

خوانده  

 

وکیل  

 

خواسته یا موضوع تقاضای تقسیم مال مشاعی پلاک ثبتی ……..اصلی از ……… فرعی………….
دلایل و منضمات ۱- فتوکپی مصدق سند مالکیت یا قولنامه ۲- عنداللزوم ارجاع امر به کارشناسی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می رساند، موکل به موجب سند رسمی شماره . . . . یا عادی……………. که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم حضور می‌گردد ………. دانگ از ملکی را با مشخصات مرقوم به صورت مشاع، با خوانده دعوا شراکت دارد با وجود درخواست‌های مکرر موکل مبنی بر تقسیم توافقی متأسفانه خوانده محترم حاضر به این کار نیست. نظر به اینکه ادامه مشارکت در ملک مذکور و فعالیت همزمان در آن برای موکل و خوانده دعوا مقدور نمی‌باشد و از سوی موکل تمایلی به ادامه مشارکت به نحو مذکور ندارد، لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تقسیم مال مشاع به هر نحو ممکن اعم از افراز، یا تقسیم به رد عنداللزوم با جلب نظرکارشناس رسمی دادگستری مورد استدعاست.
محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

همیشه بخاطر داشته باشید. مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

عدالت گستر

برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیر :

۰۹۱۵۴۴۲۶۰۰۴
۰۹۱۵۴۲۲۹۷۱۴
۰۹۱۵۴۵۶۹۲۱۹

تـــــهــــران

۰۹۱۹۰۸۰۱۶۷۹

  ۰۹۱۹۶۱۲۸۷۲۵

  ۰۹۹۲۸۶۰۸۲۵۰

یک تیم حرفه ای شماست .

وکیل مشهد

موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است.

بهترین وکیل مشهد

موسسه حقوقی داوری عدالت گستر با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت خانواده و سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در مشهد می باشد.

نوشته های مشابه

‫8 دیدگاه ها

 1. سلام
  خسته نباشید
  یکی نصف زمین کشاورزی اش رو که سند رسمی نداشته ( قولنامه ای بوده ) چند سال قبل طی یک سند عادی در قبال یک مبلغی به اینجانب واگذار کرده .
  حالا طرف میگه زمین رو نمیدم و من رفتم یک دعوی تقسیم ملک مشاع رو دادم حالا متوجه شدم احتمالا طرف سند رسمی گرفته واسه اون زمین ::
  ۱- اگه طرف در جلسه اول سند رو آورد چیکار کنم ؟ دادگاه دیگه به درخواست من (تقسیم)رسیدگی میکنه ؟ یا نه ؟ اگه رسیدگی نکنه چیکارکنم ؟
  ۲ – اگه طرف سند داشت و ارائه کرد : حالا : من چه دادخواستی بدم ؟
  این نکته رو هم اضافه کنم که در سند عادی طرف زرنگی کرده و چون بهش اعتماد کامل داشتم و طرف به من بدهی داشت و من در قبال بدهی اش نصف زمین رو قبول کردم ولی این نکته درج نشده و فقط اومده که طرف نصف زمین رو به من اهدا کرده . البته شاهد دارم .
  حالا چیکار کنم ؟ لطفا کمک کنید.

  1. باسلام
   اگر سند رسمی داشت شما ابتدا باید دادخواست اثبات مالکیت و ابطال سند رسمی بدید و هر گاه مالکیت خود را اثبات کردید نسبت به تقسیم مال مشاع اقدامات لازم را انجام دهید.

 2. با سلام
  من دو شریک در ملک تجاری دارم برای فروش و اجاره با هم مشکل داریم
  چطور میتونم سهمم رو بفروشم؟
  در ضمن سهم من از همه کمتره ده درصد

  1. با سلام.
   باتوجه به اختلاف شراکت شما میبایست به دادگاه حقوقی مراجعه کنید ودر صورتی که ملک موضوع شراکت قابل تقسیم باشد دادخواست تقسیم مال مشاعی راتقدیم میکنید در غیر این صورت و قابل تقسیم نبودن ملک مشاع به فروش گذاشته شده و به نسبت سهم تان بهای آن را دریافت خواهید کرد.
   موفق باشید.

 3. سلام
  خیته نباشید
  لطفاً راهنمایی فرمایید سند مشاع با سند شش دانگ چه تفاوتی داره و در صورتی که قطعه زمینی با سند مشاعی مورد معامله باشه، میبایست چه نوع تعهد و یا مدارکی از خریدار گرفت که حکم سند شش دانگ را داشته باشه!؟

  1. با سلام
   سند مشاع سندی است که شما در همه اجزا مال مشاع با فروشنده شریک هستین و بصورت افراز در نیامده و سهم خریدار از مال خریداری شده از سهم فروشنده جدا نیست.چیزی بنام ششدانگ در اسناد مشاعی وجود ندارد.

   1. خیلی ممنون از راهنمايي شما
    منظور من اينه ك اگه بخواي قطعه ملكي با سند مشاع خريداري نمود چ نوع مدركي (وكالت نامه، اقرارنامه و …) بايستي از فروشنده گرفت ك در اينده خود فروشنده يا ورثه و يا … نتونند ادعايي در خصوص مال فروخته شده داشته باشن
    بازم سپاسگزارم

    1. با سلام
     سند مشاع یعنی شما و خریدار شریک هستید در کلیه اجزای ملک و کسی نمی تواند ادعا کند قسمت خاصی متعلق به اوست مگر در صورتی که از اداره ثبت تقاضای افراز ملک را بدهید.
     اما جهت تنظیم قرارداد نیاز به بررسی سند و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر و … نیاز است لذا مشاوره حضوری با وکلا را توصیه می نمایم.
     موفق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا